แรงงานต่างด้าว

 •  
  2012-10-18 11:44
 •   นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว ยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ 1.7 ล้านคน และได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ยังเหลือแรงงานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติอีก 4 แสนคน โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม
  2012-10-17 10:46
 •   นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากมาใช้บริการร.พ.ในสังกัดกทม. คิดเป็นร้อยละ 30 แต่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ทำให้กทม.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยบางปีต้องใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ขณะที่ปี 2554 ต้องใช้งบฯ 300-400 ล้านบาท ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวทำให้แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ต้องรับภาระอย่างหนักจนขอลาออกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว
  2012-09-27 09:13
 •  
  2012-07-03 20:57
 • เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมา แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจากทั้ง ประเทศพม่า เขมร และลาว กลายมาเป็นกลุ่มแรงงานพื้นฐานให้กับภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรามากขึ้น ปริมาณชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้แรงงานในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่องว่างที่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย ทั้งหมดนี้ทำให้แรงงานต่างด้าวเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นต่อการขับเคลื่อนกิจการของบริษัทน้อยใหญ่ในบ้านเรา
  2012-06-25 13:00
 •  
  2012-06-08 21:31
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้แรงงานต่างด้าวทุกคน ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนคน ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และนอกภาคอุตสาหกรรม เช่น ประมง กรรมกร งานบ้าน เลี้ยงสัตว์ ซื้อประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้งการดูแลเมื่อเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ในอัตราคนละ 1,300บาทต่อปี
  2012-06-03 14:24

Pages