แรงงานสตรี

  • มติชน - เมื่อวันที่ 22 มกราคม นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ที่ปรึกษาภาคีหมออนามัยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และภาคีหมออนามัยฯ มีโครงการลดอัตราการป่วยเสียชีวิตของแรงงานสตรีจากมะเร็งปากมดลูก โดยออกตรวจคัดกรองเชิงรุกถึงโรงงานอุตสาหกรรม นำร่อง จ.สมุทรปราการเป็นพื้นที่แรกนั้น ได้ตรวจคัดกรองแรงงานสตรี 4,545 คน จากโรงงาน 40 แห่ง พบว่ามีแรงงานสตรีที่มีเซลล์ผิดปกติระยะเริ่มต้นที่จะกลายไปเป็นมะเร็งปากมดลูก 46 คน จากโรงงาน 20 แห่ง ทั้งหมดมีอายุ 27-46 ปี และเป็นผู้ประกันตนทั้งหมด ซึ่งจะต้องให้การรักษาต่อไป
    2014-01-23 14:40
  • นายกรัฐมนตรี ชี้ผู้หญิงยังมีความเหลื่อมล้ำ-เป็นเหยื่อความรุนแรง เชื่อกองทุนพัฒนาสตรีช่วยเพิ่มโอกาสของสตรี ขณะที่"สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสตรี" ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง จี้จัด"สวัสดิการ-ประกันสังคม- แรงงานชายลางานไปดูแลบุตรได้"
    2013-03-09 10:00