แลหน้า

 • โลกเชื่อมต่อเป็นหนึ่ง แต่ละประเทศสอดประสานโดยมี “โลกาภิวัตน์” หลอมรวม จึงไม่แปลกที่ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันจะกินความไปถึงปัญหาสุขภาพ “ข้ามพรมแดน” และไม่แปลกอีกเช่นกันที่องค์การอนามัยโลก จะให้น้ำหนักกับ “ความร่วมมือ” จากนานาประเทศเพื่อป้องกัน-ควบคุมโรค ภัยคุกคามด้านสุขภาพข้างต้นไม่ละเว้นขนาดและศักยภาพของประเทศ ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา และไม่ใช่ภาระของคนชาติใดชาติหนึ่ง ในงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส. ฉายภาพความเกี่ยวโยงระหว่างประเทศไทยกับสุขภาพคนกว่า 3,000 ล้านคน ทั่วทั้งภูมิภาค
  2014-09-05 12:26
 • เว็บไซต์สวิสอินโฟ :  ถึงแม้ว่าระบบประกันสุขภาพของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ระบบดังกล่าวก็ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งคำถามที่ว่า ประเทศนี้ควรหันมาใช้ระบบประกันสุขภาพแบบกองทุนเดียวหรือไม่ โออีซีดี ได้ทบทวนระบบสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2011 ระบุว่า “การเปลี่ยนจากระบบที่มีผู้รับประกันหลายราย ไปเป็นระบบที่มีผู้รับประกันหลักรายเดียว นับเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ แต่จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ทำให้เราเห็นแล้วว่า การควบรวมที่นำไปสู่ระบบสุขภาพแบบกองทุนเดียวสามารถเป็นไปได้จริงด้วยขั้นตอนอันชาญฉลาด"   
  2014-09-02 16:22
 • ข้อเขียนของศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ที่ระบุถึงว่า “การดำเนินนโยบายเขตสุขภาพมีลักษณะเด่นคือ ทำไปปรับไป และยืดหยุ่นมากกว่าหลายนโยบายในอดีต จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นการทดลองเชิงนโยบายระดับเขต แต่ยังคงมีความสับสนในกระบวนการถ่ายทอดนโยบายระดับหนึ่ง และใช้ประโยชน์จากทุนเดิมในแต่ละเขตได้ต่างกัน จึงนำไปสู่ความก้าวหน้าและผลที่หลากหลายมากระหว่างเขต...ที่น่าเป็นห่วงคือ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันโรค/ส่งเสริมสุขภาพ/DHS ความขัดแย้งระหว่างปลัดสธ. และสปสช. ตลอดจนความคลุมเครือในการปรับโครงสร้างส่วนกลางสธ.และเขตสุขภาพให้รองรับการสร้างเอกภาพในระบบ”
  2014-08-30 15:51
 • หมอไพบูลย์ เผยจากการวิจัยติดตามการทำงานเขตสุขภาพของสธ. ชี้สธ.เดินมาถูกทางแล้ว ในการใช้กลไกพื้นที่ทำงาน แทนที่การสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องเพิ่มเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค แนะสธ.สรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาทำงาน เน้นการประสานงานกับชุมชนและอปท. รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขต โดยต้องไม่จำกัดแค่รพ.สังกัดสธ. แต่ขยายถึงทุกสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ จัดสรรทรัพยากรไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแล้ว หน่วยงานใกล้เคียงไม่ควรมี แต่ให้พัฒนาด้านอื่นแทน แล้วมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีกลไกกลาง ซึ่งเขตสุขภาพสธ.อาจเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
  2014-08-27 17:30
 • ถึงเวลาแล้วที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม จะต้องมาร่วมกันสร้าง ระบบการออมระยะยาวเพื่อการชราภาพ คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับประชาชน ไว้ใช้จ่ายในวัยชรา อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน ป้องกันการตกสู่ความยากจน และสร้างระบบการดูแลระยะยาวที่มั่นคงให้กับภาคครัวเรือน รัฐมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักประกันการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีคุณค่าแก่สังคม ในระยะยาวต่อไป
  2014-08-25 11:12
 • ในฐานะที่เป็นหมออนามัยนักพัฒนา แม้ว่าจะทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นเพียงหน่วยบริการรักษาพยาบาลแห่งเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่กลับยังคงแนวคิดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสนอให้ “รพ.สต.หลักหก ออกนอกระบบ” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ
  2014-08-22 15:15
 • ในอดีตก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในด้านสาธารณสุขอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ภาคครัวเรือนต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอเรื่อง “ร่วมจ่าย” ซึ่งยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมว่า แนวทางการบริหารการเงินการคลังแบบใดจึงจะเหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  2014-08-20 15:47
 • ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า เริ่มมีความชัดเจนเรื่อง “การปฏิรูปเขตสุขภาพ” ภายหลังที่ สธ.ผลักดันเขตสุขภาพ ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง จากที่สปสช.ส่งตรงไปยังหน่วยบริการให้กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพแทน แต่กลับปรากฎเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกรงจะกลายเป็นการรวบอำนาจไว้ที่เขต ที่ยังคงอำนาจการบริหารไว้ในมือ สธ.มากกว่าเป็นการปฎิรูปที่ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้คสช.ฝ่ายสังคมวิทยา จึงต้องทุบโต๊ะด้วยตนเองก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ด้วยการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพประชาชน” แทน 
  2014-08-18 16:36
 • หมอจรัสเตือน NCDs อาจนำไทยสู่วิกฤติด้านสุขภาพ ขยายช่องว่างความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำมากไปอีก เหตุเป็นโรคที่ต้องรักษาดูแลตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายสูง แต่ระบบบริการสุขภาพไทยไม่เพียงพอ ถ้าประชาชนป่วยโรคนี้มากขึ้น จะทำให้เข้าไม่ถึงบริการ เกิดความถดถอยครั้งใหญ่ ชี้ต้องปรับทัศนคติ ค่าใช้จ่ายสุขภาพไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้านดร.อัมมารเผยยุทธศาสตร์ NCDs ต้องเน้นป้องกันปฐมภูมิ แต่ไทยมีปัญหาปฐมภูมิในเขตเมือง ในพื้นที่ชนบทสธ.ทำได้ดี แต่กลับละเลยในเขตเมือง ทั้งที่ไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น
  2014-08-16 21:13
 • นสพ.ไทยรัฐเจาะลึกถึงรายละเอียดของเขตสุขภาพที่สธ.ดำเนินการอยู่ จากปากคำของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ที่ตอบชัดกับทุกคำถาม ทุกประเด็นที่กังขาเรื่องเขตบริการสุขภาพ ที่สธ.ภายใต้การนำของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ชูธงนำเดินหน้ามาเกือบ 2 ปี ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การนำของคสช.ชูเป็นประเด็นใหม่ ภายใต้คำว่า เขตสุขภาพประชาชน แต่ก็ยังไม่วายมีคำถามว่า นี่คือการปฏิรวบอำนาจ มากกว่าการปฏิรูป บ้างก็ว่านี่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด นพ.วชิระ ตอบชัดถึงข้อกังขาดังกล่าว ก่อนจะถามกลับว่า ใครกันแน่ที่กลัวการถ่ายโอนอำนาจ 
  2014-08-15 15:18
 • งานวิจัย “การศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดย วินัย ลีสมิทธิ์ (2552) สวปก. ศึกษาประสบการณ์เขตสุขภาพ 8 ประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ แคนาดา อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาสรุปว่า เขตสุขภาพนำไปสู่การจัดบริการที่เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม กลไกตลาดภายในสามารถสร้างระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่ที่ดี แต่ให้สร้างการประสานมากกว่าการแข่งขันทางการเงิน และเขตพื้นที่สุขภาพจะสำเร็จต้องการกลไกหลายประการในการบริหารจัดการ 
  2014-08-11 15:34
 • บทความจาก นพ.ไพบูลย์ เตือนถึงสถานการณ์ฝันร้ายของระบบบริการสุขภาพไทย จากสภาพการบริการที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ระหว่าง รพ.เอกชน และรพ.ของรัฐ ที่หากยังไม่ลดความต่างตรงนี้ อาจจะส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของไทย กลายสภาพเป็นเหมือนระบบบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา นั่นคือต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะจมไปกับรายจ่ายสุขภาพมากจนอำนาจแข่งขันถดถอย คำถามวันนี้ที่น้อยคนจะตระหนักคือ หากรพ.ของรัฐถดถอยจนกลายเป็นแค่สถานที่รักษาของคนยากจน แต่คนชั้นกลาง คนรวย หนีไปใช้รพ.เอกชน โดยที่รัฐแทบจะไม่ได้กำกับควบคุมรพ.เอกชนเลย จะส่งผลร้ายต่อระบบสุขภาพไทยอย่างไร ?
  2014-08-08 12:08

Pages