แลหน้า

 • Hfocus-เมื่อหลายปีก่อน ยาต้านไวรัสโรคเอดส์หรือที่เรียกว่า ARV มีราคาแพง ผู้ป่วยมากรายต้องทนทุกข์กับการเข้าไม่ถึงการรักษา แต่เมื่อองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยส่วนมากสามารถเข้าถึงยาผ่านระบบหลักประกันสุขภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อการเข้าถึงยา ARV คลี่คลายและทรงตัวในปัจจุบัน สิ่งที่น่าจับตามองในขณะนี้คือสถานการณ์ยาต้านมะเร็งซึ่งมีราคาแพงเสมอมาในประเทศไทย และจะแพงขึ้นอีกในอนาคตหากรัฐบาลไม่มีมาตรการควบคุมราคายา ขาดความสนใจในเรื่องการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนในความมั่นคงทางยา ปัจจุบัน อภ.ยังไม่สามารถผลิตยาต้านมะเร็งได้
  2013-12-23 11:29
 • Hfocus -ภาพที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามสร้างท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง คือการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงที มองผ่านแว่นคนนอกต่อการทำหน้าที่ดังกล่าว จับต้องได้เพียงอย่างเดียวคือ การตั้งวอร์รูมขึ้นที่โรงพยาบาลสงฆ์ ว่ากันตามข้อเท็จจริง นอกจากการตั้งวอร์รูม ประชุม ตั้งโต๊ะแถลงสถิติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และเดินสายเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว คำถามที่เกิดขึ้นคือ เหตุใดสธ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านสุขภาพซึ่งมีทรัพยากรเพียบพร้อมมากที่สุด จึงสำแดงบทบาทเช่นนั้น ?
  2013-12-13 19:48
 • Hfocus -เมื่อพูดถึงการตรวจสุขภาพ คนส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแต่การตรวจสุขภาพที่เป็นไปในลักษณะแบบผิดทิศผิดทางอาจให้ผลในทางที่กลับกัน ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ไปเพื่อมุ่งค้นหาโรคและอาการป่วยเป็นหลัก แทนที่จะเป็นการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังเน้นที่ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการและการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพพุ่งสูงขึ้น แต่ในหลายกรณียังเกินความจำเป็น และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  2013-11-30 18:20
 • Hfocus -ปรากฏการณ์บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน นำโดยชมรมแพทย์ชนบท ที่มีทั้ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ และนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประท้วงหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี 26 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องรัฐบาลนั้น แตกต่างจากการเรียกร้องเดิมๆ เนื่องจากครั้งนี้มุ่งไล่นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ.และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.โดยไม่เรียกร้องประเด็นค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหมือนเดิม
  2013-11-29 07:06
 • Hfocus -ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลาการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะจบลงได้ง่ายๆ แม้ล่าสุดเหมือนจะมีข้อตกลงกันได้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายที่คิดค้นวิธีการจ่ายแบบพีฟอร์พี ขึ้นมา และล้มล้างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายอันเดิมลง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝั่งชมรมแพทย์ชนบท จนเรื่องไปถึงขั้นการพูดคุยเจรจาในทำเนียบรัฐบาล และมาปะทุอีกครั้งเมื่อชมรมแพทย์ชนบทประกาศจะชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ก็เหมือนจะตกลงกันได้ เมื่อมีการเจรจากันก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจนได้ข้อยุติในระดับหนึ่ง แต่ข้อตกลงจากการเจรจาครั้งนี้ ก็ทำให้วิชาชีพอื่นๆไม่พอใจ และมีความเห็นต่างออกไป
  2013-11-24 15:25
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 56 พบ มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 13,022 ราย และเสียชีวิต 9 รายจาก 75 จังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 41 รองลงมาคือ นักเรียนร้อยละ 23 และรับจ้างร้อยละ 17  ส่วนกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี ภาคที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือภาคใต้ 3,940 ราย ภาคเหนือ 1,634 ราย ภาคกลาง 1,076 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 730 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ยะลา ระนอง ตาก แม่ฮ่องสอนและชุมพร ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยคือ สิงห์บุรี และแพร่
  2013-11-24 09:49
 • Hfocus -หากพูดถึงเชื้อดื้อยา หลายคนคงนึกถึงผลกระทบจากการทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลานานเกินไป หรือทานไม่ถูกวิธีตามแพทย์สั่ง จนเกิดภาวะเชื้อดื้อยา จนไม่สามารถรักษาโรคได้ ขณะที่จะหวังพึ่งการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆคงยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหันไปวิจัยพัฒนายากลุ่มโรคที่มีราคาแพงมากกว่า ดังนั้น ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานด้านยาจึงหันมารณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วปัญหาเชื้อดื้อยามีผลกระทบมากกว่านั้น...  
  2013-11-17 09:39
 • Hfocus-แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบเขตบริการสุขภาพที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ณ เวลานี้ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านงานสาธารณสุข กลับมองว่าทำเพื่อไม่ให้อำนาจกระจายไปมากกว่า
  2013-11-10 10:14
 • Hfocus –การเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2 ด้วยการจัดเขตบริการสุขภาพ 12 เขต เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการเกิดประสิทธิผลที่สุดในรูปแบบพี่ช่วยน้อง หรือการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งฟากกระทรวงสาธารณสุข มองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะบังเกิดผลมากกว่าปล่อยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการเอง ประเด็นที่สธ.ถูกท้วงติงมากคือ การกระจายอำนาจครั้งนี้ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นการรวบอำนาจที่ศูนย์กลางหรือไม่ และการบริหารจัดการที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเสมือนปลัดเขต จะไปกระจายอำนาจยังภูมิภาคได้อย่างไร
  2013-11-03 17:18
 • Hfocus -นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา หนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่สู้เพื่อการพัฒนาของระบบสาธารณสุขไทย นพ.สุภัทรคืออีกคนหนึ่งที่หวังว่าการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เพื่อที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะได้ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การทำงานในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งยังระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขติดอยู่กับกรอบของการกลัวสูญเสียอำนาจ 
  2013-10-27 12:09
 • Hfocus -บทสัมภาษณ์ตอนที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะว่าถึงยุคที่รัฐบาลจะต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยเป็นรอบที่ 2 โดยนพ.สุรพงษ์ เสนอให้แปลงสภาพโรงพยาบาลต่างๆ ไปอยู่ในรูปองค์การมหาชน กระจายอำนาจให้โรงพยาบาลต่างๆบริหารจัดการตัวเอง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ มากที่สุด โดยยกตัวอย่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็น Role Model อีกประเด็นที่ อดีต รมช.สาธารณสุข คนนี้อยากเห็นคือบทบาทของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการทำตัวเป็นเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
  2013-10-20 17:52
 • Hfocus -“ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 2 แล้ว” นี่เป็นคำกล่าวของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมช.สธ.หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันนโยบายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค พูดถึงภาพรวมของระบบสาธารณสุข นพ.สุรพงษ์ ชี้ว่าการปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 1 คือการทำโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อ 12 ปีก่อน ซึ่งเนื้อแท้ของมัน คือการปฏิรูประบบงบประมาณ จากเดิมที่จัดสรรงบตามโครงการที่แต่ละโรงพยาบาลเสนอขึ้นมา มาเป็นการจัดสรรงบตามรายหัวของประชากร ให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่
  2013-10-13 10:39

Pages