แอนน์ มิลส์

 • ตั้งแต่ประเทศไทยริเริ่ม “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” อย่างเป็นทางการในปี 2545 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “30 บาทรักษาทุกโรค” และ “บัตรทอง” เป็นที่ประจักษ์ว่ากองทุนฯนี้คือ “การปฏิวัติด้านสาธารณสุข” ที่ใช้ภาษีอย่างคุ้มทุน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
  2019-12-15 13:18
 • ผู้แทนธนาคารโลก หนุน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เน้นเพิ่มความสำคัญแก้ปัญหาฝั่งผู้ให้บริการ งบต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ไม่กระทบคุณภาพบริการ “นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโลก” ระบุ รัฐต้องจัดสรรงบจากภาษีอย่างเสมอภาค ดูแลประชาชนทุกระบบอย่างเท่าเทียม ด้าน “นิมิตร์” ยัน ไทยต้องมีระบบหลักประกันสุขภาพระบบเดียว แต่หากมีหลายระบบ ต้องเดินหน้าข้อเสนอ 8 ข้อลดความเหลื่อมล้ำ
  2015-11-19 13:42
 • ในมุมมองเรื่องระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้านั้น แอนน์ มิลส์ (Anne Mills) ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน เชื่อว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพจะยังคงเป็นฐานรากหลัก ในการสร้างความเท่าเทียมและเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมไปกับการทำให้ระบบปฐมภูมิของประเทศไทยแข็งแรง ศ.มิลล์ก็ยังหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า กองทุนสุขภาพทั้งสามจะรวมกันได้ เพื่อความเท่าเทียมและการจัดการที่เป็นเอกภาพ และระบุว่า “ภาพรวมกองทุนอาจไม่เกิดภายใน 10 ปีนี้ อย่างไรก็ตามดิฉันหวังว่ามันจะเป็นไปได้ แม้ดิฉันรู้ว่าเป็นไปได้ยาก เพราะแต่ละระบบมีประวัติศาสตร์ การบริหารทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน นั่นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองด้วย ว่าจะผลักดันให้เป็นไปได้มากน้อยเพียงไร" 
  2015-02-24 12:18
 • นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ชูการลงทุนสุขภาพ เท่ากับความเจริญประเทศ เน้นเท่าเทียม เป็นธรรม เข้าถึง แนะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อาหารก่อโรคอ้วน สร้างนโยบายให้เกิดการมีส่วนร่วม รัฐต้องวางแผนลงทุนสุขภาพในทุกช่วงวัย
  2013-08-26 17:11