โรคที่มีภาระเสี่ยง

  • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ประจำปี 2556 เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ (Medical Audit) อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
    2013-11-11 19:47