โรคมาลาเรีย

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วยแนวคิด “เริ่มต้นที่ตัวเรา สู่เป้ามาลาเรียเป็นศูนย์” โดยเน้นเฝ้าระวังโรค หากพบผู้ป่วยใช้มาตรการ 1-3-7 แจ้งเตือนภายใน 1 วัน ระบุแหล่งแพร่เชื้อภายใน 3 วัน ควบคุมแหล่งแพร่เชื้อภายใน 7 วัน และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบทุกราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
  2019-04-26 13:21
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ อสม. ใน 2,755 หมู่บ้านใน 10 จังหวัดที่พบโรคมาลาเรียชุกชุม อาทิ ตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันป่วยโรคนี้ในชุมชนให้ไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคภายในปี 2567 เน้นการสร้างความเข้าใจประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชุบน้ำยามุ้งนอนกันยุง แนะนำคนป่วยที่มีอาการพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การตรวจรักษา ห้ามซื้อยากินเอง และคอยติดตามให้ผู้ป่วยกินยาครบสูตร พร้อมทั้งเร่งแก้ไขความเชื่อผิดๆว่า การดื่มเหล้าครั้งละมากๆ เป็นประจำ จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ชี้นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังเสี่ยงป่วยง่าย เพิ่มโอกาสถูกยุงกัดมากขึ้นจากฤทธิ์มึนเมา และเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นด้วยเช่นตับแข็งเป็นต้น 
  2016-07-06 21:34
 • คณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ใช้ 4 ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตั้งเป้าทุกอำเภอของไทยไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีภายในปี 2567 พร้อมเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
  2016-02-17 13:25
 • กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการโรคมาลาเรียจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้าให้ทุกอำเภอปลอดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีในปี 2567 พร้อมเร่งกำจัดเชื้อดื้อยาในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดน และค้นหาผู้ป่วยเข้ารักษารวดเร็วเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด
  2016-02-01 11:16
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคมาลาเรียในไทยปีนี้ ลดลง ตั้งเป้ากำจัดให้หมดไปจากประเทศภายในพ.ศ. 2567 โดยเชื่อมต่อระบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์จากพื้นที่ภาคสนาม ห่างไกล กันดาร กว่า 300 แห่ง ต่อตรงกับผู้เชี่ยวชาญในห้องแล็ปใหญ่ ทางอินเทอร์เน็ต รู้ผลเร็ว บอกชนิดเชื้อได้แม่นยำ และจ่ายยารักษาฆ่าเชื้อให้ผู้ป่วยกินทันที มั่นใจ จะทำให้ประสิทธิภาพ ควบคุมป้องกันโรคได้ผลยิ่งขึ้น
  2015-04-25 17:42
 • สธ.เน้นย้ำประชาชนระวังป่วย สถานการณ์โรคมาลาเรียในรอบ 6 เดือนปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 10,000 ราย พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8 เท่าตัว แนะผู้ที่เดินทางเข้าไปในป่าเขา เช่น หาของป่า กรีดยางตอนกลางคืน ทำสวนผลไม้ ต้องป้องกันตนเอง สวมเสื้อผ้ามิดชิด ไม่ให้ยุงก้นปล่องกัด หลังกลับจากเข้าป่าถ้ามีไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต้องรีบพบแพทย์รักษาทันที
  2014-07-06 20:07
 • พิมพ์ไทย - นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง สถานการณ์โรคมาลาเรียในประเทศไทยว่าจากรายงานเฝ้าระวังโรคโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 พฤศจิกายน56 พบมีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 13,022 ราย และเสียชีวิต 9 รายจาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.50ต่อแสนประชากร และอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากรผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 41 รองลงมาคือ นักเรียนร้อยละ 23 และรับจ้างร้อยละ 17 ส่วน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี ร้อยละ23 รองลงมา คืออายุ 25-34 ปี ร้อยละ18 และอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 14 ตามลำดับ ภาคที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือภาคใต้ 3,940 ราย (อัตราป่วย 81.09
  2013-11-27 09:48
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 56 พบ มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 13,022 ราย และเสียชีวิต 9 รายจาก 75 จังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 41 รองลงมาคือ นักเรียนร้อยละ 23 และรับจ้างร้อยละ 17  ส่วนกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี ภาคที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือภาคใต้ 3,940 ราย ภาคเหนือ 1,634 ราย ภาคกลาง 1,076 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 730 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ยะลา ระนอง ตาก แม่ฮ่องสอนและชุมพร ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยคือ สิงห์บุรี และแพร่
  2013-11-24 09:49
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามควบคุมคุณภาพในการตรวจวินิจฉัยเลือดของผู้ป่วยโรคมาลาเรีย เพื่อยืนยันเชื้อว่า เป็นชนิดใดนั้นที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ได้ทำการติดตามการตรวจวินิจฉัยเลือดผู้ป่วย พบว่า ระยะเวลาตั้งแต่เจาะเลือด จนถึงการรายงานผลการตอบกลับ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 21 วัน ระยะเวลาที่สั้นที่สุด 16 วัน และนานที่สุดคือ 66 วัน ซึ่งระยะเวลานาน ไม่สามารถช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาได้ จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ พบว่าในปี 2555 มีความคลาด
  2013-10-15 13:41
 • สยามรัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สร้างชื่อถึงคว้าสองรางวัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่นประเภทบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
  2013-10-14 09:54
 • ข่าวสด - อีกไม่นานคำว่าประชาคมอาเซียนจะทำให้ เกือบทุกเรื่องในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือ ประชากร การวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาจึงถือเป็นบทบาทที่สำคัญในช่วงเวลานี้ เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไทยและเมียนมาร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 7 สาขา ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังโรค 2.การควบคุมมาตรฐานอาหารและยา 3.การแพทย์พื้นบ้าน 4.การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
  2013-09-26 09:13
 • 2012-10-28 11:12