โรคเรื้อรัง

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุดไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใกล้ 10 ล้านคน มีเพียงร้อยละ 5 ร่างกายยังแข็งแรง ที่เหลือกว่า 9 ล้านคน มีโรคประจำตัว ในจำนวนนี้เกือบ 2 แสนคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงคนในครอบครัว เร่งจัดระบบการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข จัดทำสมุดคู่มือบันทึกสุขภาพประจำตัว จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในทุกตำบล และผลักดันเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตอย่างราบรื่น เริ่ม 2 แห่งแรกที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
  2014-10-01 15:59
 • กรมควบคุมโรคตั้งเป้ากำจัดโรคที่มีแนวโน้มลดลง ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่นานาชาติ และโรคติดต่อข้ามพรมแดน หวังยุติเอดส์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ย้ำประชาชนอย่าตื่นอีโบลา 
  2014-09-20 19:40
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง หวังป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง สร้างสุขภาพที่ดีครอบคลุมทุกพื้นที่
  2014-07-18 11:34
 • สาธารณสุขพัฒนางานบริการผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่นอนอยู่ที่บ้านและช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือขาดผู้ดูแล ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านคน โดยตั้งศูนย์เยี่ยมบ้านในโรงพยาบาลทุกแห่งเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการ เพื่อติดตามดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องฟรี จัดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้ญาติ/ผู้ป่วย ยืมใช้งานได้ เช่น รถนั่ง เครื่องดูดเสมหะเริ่มต้นแล้ว 5,000 แห่ง ผลบริการโดนใจครอบครัว พอใจสูงกว่าร้อยละ 95
  2014-05-22 15:23
 • สธ. เผยแรงงานไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรังเกือบ 4 ล้านคน หวั่นกระทบครอบครัวขาดเสาหลักหารายได้เลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ เร่งพัฒนาสถานประกอบการ-วิสาหกิจชุมชน ให้ปลอดโรค ปลอดภัย ตั้งเป้าเพิ่มในปี 2557 จำนวน 800 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งคลินิกตรวจรักษาโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด และจะขยายลงโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ในอนาคต
  2014-05-01 14:58
 • เมื่อความเจ็บป่วยมาเยือน ทั้งโรคเรื้อรัง หรือโรคตามฤดูกาลทั่วไป ที่ทำให้ต้องไปพบแพทย์ หรือไปซื้อยารับประทานเอง การเจ็บป่วยแต่ละครั้งเมื่อแพทย์วินิจฉัยและจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยการคำนวณยาให้พอดีกับมวลร่างกาย น้ำหนัก และอาการของโรค แต่บ่อยครั้งเมื่อผู้ป่วยรับยากลับบ้านไปแล้วอาจจะลืมกินยาในบางมื้ออาหารไปบ้าง และเมื่ออาการป่วยไข้หายดีก็จะมียาบางจำนวนที่เหลือ ซึ่งหลายท่านก็มักจะเก็บยาที่เหลือไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน ด้วยความเข้าใจว่ายามเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้มียารับประทานเองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่การเก็บสะสมยาที่เหลือเหล่านี้ก็มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งการนำยาที่เก็บสะสมไว้นานๆ มารับประทานโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจนำภัยมาสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว
  2014-03-22 12:50
 • แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย(สนอ.) กล่าวถึงการสำรวจสถานะสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครในปี 2556 พบว่าโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังสูงสุดซึ่งพบถึงร้อยละ 14.22 อันดับ 2 คือ โรคเบาหวาน พบถึงร้อยละ 7.61 ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ โดยโรคเบาหวานจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานทำให้หลอดเลือดเล็กๆ ที่อยู่ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเสื่อมเสียไป เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในระยะยาวที่อันตราย เช่น ไตวาย ตาบอด โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองพิการ ชาปลายมือปลายเท้า เป็นต้น
  2014-02-18 09:27
 • ข่าวสด - พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล นักวิชาการโครงการ "รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง" เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาความอ้วน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งโรคอ้วนนั้น มีปัจจัยที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับยีน ซึ่งบางคนมียีนที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้โรคอ้วนได้ ไปจนถึงโรคบางอย่าง หรือ ความเครียด การใช้ชีวิตประจำวัน และการนอน
  2014-01-15 14:29
 • กระทรวงสาธารณสุขวางระบบความพร้อมบริการผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มกราคม 2557 โดยนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ครบกำหนดพบแพทย์ในเดือนมกราคม 2557 ให้พบแพทย์ตรวจ รับยาก่อนภายในสัปดาห์หน้า โดยในวันนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งเตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ และทีมแพทย์ฉุกเฉิน สถานการณ์ผู้บาดเจ็บที่รักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 14 ราย ทุกรายอาการดีขึ้น
  2014-01-05 15:44
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 350,000 คน ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ที่บ้านและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว 27 จังหวัด
  2013-12-25 17:17
 • คมชัดลึก - กรมการแพทย์เผยผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 20 เป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เตือนควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิตและไขมัน แนะตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ลดเสี่ยงตาบอด
  2013-11-14 13:11
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สภาพน้ำท่วมขยายเป็นบริเวณกว้าง บางพื้นที่น้ำลึก ประชาชนจำนวนมากติดอยู่ในบ้านหรือต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในที่สูง ได้รับความยากลำบาก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคลมชัก หากยาหรืออินซูลินใกล้หมด ขอให้แจ้งอสม.ที่อยู่ใกล้ หรือโทรปรึกษาได้ที่หมายเลข1669ฟรีตลอด24ชั่วโมง
  2013-08-05 07:11

Pages