โรคไตเรื้อรัง

 • โรคไตเรื้อรัง หมายถึงความผิดปกติทางด้านโครงสร้างหรือการทำงานของไตซึ่งเป็นมานานมากกว่า 3 เดือน ความผิดปกติดังกล่าวมีได้หลายลักษณะ ได้แก่ การมีโปรตีนไข่ขาว (albumin) รั่วออกมาในปัสสาวะ การมีปัสสาวะผิดปกติ เช่น มีเลือดปนในปัสสาวะ การมีความผิดปกติของเกลือแร่ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากความผิดปกติในการรักษาสมดุลเกลือแร่ของไต ความผิดปกติที่พบจากการตรวจชิ้นเนื้อไต ความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางรังสีวิทยา หรือผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต และความผิดปกติของอัตราการกรองของเสียของไต (glomerular filtration rate) ความผิดปกติต่างๆ เหล่านี้ก็จะนำไปสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตในที่สุด
  2018-01-13 11:45
 • ในปี 2559 นี้ ประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก คือ "Eyes on Diabetes" โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก และให้การรักษาที่รวดเร็วจะลดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
  2016-11-16 21:43
 • โครงการวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตสำหรับคนไทย เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ ตื่นตัว ในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไต นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังนี้
  2016-08-01 15:01
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากถึง 8 ล้านคน ต้นเหตุใหญ่ร้อยละ 70 เกิดจากป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เร่งสร้างระบบดูแล จัดอบรม อสม.รักษ์ไต เพื่อชะลอเกิดไตวายระยะสุดท้าย นำร่องเต็มพื้นที่แรกใน 5 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 3 ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงทีมในคลินิกโรคไตในโรงพยาบาลชุมชน ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านและญาติที่ดูแลผู้ป่วย ชี้มีผลวิจัยพบว่าให้ผล สามารถชะลอเกิดไตวายระยะสุดท้ายได้นานถึง 14 ปี 
  2016-03-31 17:42
 • กระทรวงสาธารณสุข อบรมทีมวิทยากรสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
  2016-03-31 14:52
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่13มี.ค. ที่ รพ.ศิริราชศ.คลินิก นพ.อุดมคชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557ในหัวข้อ“สูงวัย ไตแข็งแรง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไตเรื้อรัง โดยภายในงานมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ กว่า300คน คอยให้คำปรึกษาและบริการตรวจคัดกรองโรคไต พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้บนเวที และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป
  2014-03-14 08:21
 • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นการพัฒนาบริการในภาพรวม คือ พัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม พื้นที่บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่ซับซ้อน การพัฒนาระดับทุติยภูมิ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60-120 เตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน หรือควบคุมอาการของโรคไม่ได้ ลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่และช่วยเหลือโรงพยาบาลในเคร
  2014-02-24 17:17