โรงพยาบาลบัวลาย

  • สาธารณสุข ก่อสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอยกฐานะใหม่จำนวน 57 แห่งทั่วประเทศ เพื่อกระจายบริการให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมไม่ต้องเดินทางไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยที่จังหวัดนครราชสีมาสร้าง 3 แห่ง  คือที่ อ.สีดา อ.เทพารักษ์ และ อ.บัวลาย ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว เน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเรื้อรัง มีแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
    2013-08-09 13:28