โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ฯ รามาฯ ม.มหิดล เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่พยาบาลศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ UIC College of Nursing, University of Illinois at Chicago Deakin University และ Kunming University มุ่งเน้นตอบโจทย์พยาบาลยุคใหม่ที่ต้องมีพหุศักยภาพ มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
  2020-01-08 17:25
 • "เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ต้องเร่งผลักดันการผลิตพยาบาลเพิ่มทั้งในเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มจำนวนพยาบาล และสร้างกำลังผลิตให้เพียงพอ อีกทั้งต้องรักษาพยาบาลไว้ในระบบให้ได้นานที่สุดและมากที่สุดควบคู่กันไป"
  2016-03-02 18:31
 • โรงเรียนพยาบาลรามาฯ วางกรอบนโยบายคู่ขนาน เพิ่มผลิตพยาบาลวิชาชีพทั่วไปชดเชยการขาคแคลน พร้อมมุ่งพัฒนาพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงระดับวุฒิบัตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (APN) รับมือ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์” ในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดจำนวนผู้สูงอายุพุ่งกว่า 14 ล้านคน ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลผู้ป่วย ช่วยลดภาระแพทย์ ลดภาระรายจ่ายภาครัฐ และเพิ่มคุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
  2016-02-03 13:44
 • เพื่อเป็นการสร้างพยาบาลวิชาชีพชั้นสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตข้างหน้า จึงทำให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำเอานวัตกรรมด้านการศึกษาแบบ Hybrid Education Model มาใช้ในหลักสูตรแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาพยาบาลนานาชาติปริญญาโท โดยตั้งเป้าให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่ Education Hub ด้านการพยาบาลในอาเซียน
  2013-11-09 11:07
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - โรงเรียนพยาบาลรามาฯ เปิดตัวหลักสูตรพยาบาลอินเตอร์ระดับ ป.โทแห่งแรก ชี้หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นบูรณาการ อยู่ที่ไหน สะดวกเรียนเวลาใด เรียนผ่านออนไลน์ได้
  2013-11-01 07:41
 • วิชาชีพ "พยาบาล" เป็น 1 ใน 7 สาขาอาชีพแรงงานฝีมือที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างเสรี ซึ่งแน่นอนว่านี่คือความท้าทายในการเร่งและพัฒนาทักษะของแรงงานให้พร้อมก่อนออกสู่ตลาดอาเซียน และอาจจะส่งผล กระทบต่อความเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาการขาดแคลนพยาบาลไทยในอนาคต
  2012-12-05 10:35
 • การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยในอนาคตที่ท้าทายระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกับวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 แรงงานฝีมือตามกรอบ Mutual Recognition arrangement หรือ MRA ที่สามารถเคลื่อนย้าย แรงงานอย่างเสรีในอาเซียน ซึ่งจะทำให้นักวิชาชีพสามารถเข้าไปทำงานในประเทศสมาชิก ได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
  2012-11-27 12:23
 • หลายคนอาจคิดว่า การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2558 จะทำประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ"สมองไหล"สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศไป แต่อีกนัยหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจากทุกภาคส่วน ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรสายวิชาชีพต่างๆ ให้มีมาตรฐานพร้อมแข่งขันกับตลาดแรงงาน
  2012-11-22 11:24