ไจก้า

 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับไจก้า ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพและการให้บริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อในโรงพยาบาล 7 จังหวัด ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดบริการดูแลผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติสำหรับประเทศไทย
  2018-11-07 13:14
 • ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17 18:32
 • ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
  2017-02-22 15:01
 • แนวหน้า - นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้จัดทำ โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการระยะยาวที่ยั่งยืน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งมีอาการคงที่ แต่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น หรือที่เรียกว่ากลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ซึ่งคาดว่าขณะนี้จะมีประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั่วประเทศ
  2014-01-29 08:03
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมร่วมมือกับไทยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิง หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ในระยะยาว ให้มีความยั่งยืน ในพื้นที่ 6 จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอาเซียน เชื่อว่าจะลดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้มาก เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัยใกล้ 10 ล้านคน ร้อยละ 50 มีโรคประจำตัว
  2014-01-26 13:59
 • สธ.แนะผู้หญิง 1 คนต้องมีบุตรเฉลี่ย2.1คน เพื่อสร้างสมดุลประชากร ชี้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้น
  2013-02-12 15:49