Alexander Fleming

  • ยารักษาโรค..1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นกับมนุษย์ทุกคน เพราะคงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายจะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างไรก็ตาม แม้ยาจะถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณอนันต์แต่ก็อาจมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมย่อมเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ยา เช่น เชื้อโรคอาจจะดื้อยาทำให้รักษาได้ยาก หรือร้ายไปกว่านั้น อาจไปทำลายกลไกหรือโครงสร้างของร่างกาย จนถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มี
    2014-03-07 09:16
  • Hfocus -ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะจากการใช้ “ยาปฏิชีวนะ” ที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่านับวันปัญหาเชื้อดื้อยานี้จะยิ่งมีความรุนแรง ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย ทำให้หายจากอาการป่วยช้า ต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้น ทั้งยังพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่สามารถรักษาอาการป่วยได้จากภาวะดื้อยาที่เกิดขึ้นนี้ สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้แต่เฉพาะประเทศไทยที่กำลังเผชิญปัญหานี้ แต่พบว่าทั่วโลกต่างกำลังประสบวิกฤต
    2013-11-14 13:40