Care giver

  • กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กว่า 1 แสนคนใน 1,092 ตำบลเป้าหมายทั่วประเทศ เฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ มีพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล เร่งอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำกว่า 1,750 คน เน้นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหน่วยงานปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้กลับมาพึ่งตนเองได้
    2016-02-09 17:18
  • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ จัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เร่งค้นหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงใน 1,092 ตำบลเป้าหมาย เฉพาะที่ภาคอีสาน คัดกรองใน 370 ตำบล คาดว่าจะมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 10-15 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในภาคอีสาน
    2016-01-25 14:46
  • กรมอนามัย ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศไทย พบร้อยละ 95 เจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข่าเสื่อม จัดอบรม Care manager รุ่น 2 พร้อมส่งลงพื้นที่ 24 จังหวัด ช่วยจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
    2014-12-27 09:59

Pages