CHES

 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : เลขาฯ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพบ “พินิติ” ยื่นหนังสือสานต่อเรื่องสิทธิ์ สวัสดิการด้านกองทุนสุขภาพอุดมศึกษา ระบุก่อนหน้านี้ สนช.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ยังขาดเจ้าภาพในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
  2015-05-17 10:34
 • ดร.วีรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคำถามถึงความไม่มีประสิทธิภาพของสิทธิรักษาพยาบาลในกองทุนประกันสังคม ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการอื่นๆ และท้ายที่สุดนำไปสู่บทสรุปว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า จนนำไปสู่การเรียกร้องและเคลื่อนไหว แยกพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากสิทธิประกันสังคม ได้เขียนบทความตัวอย่างความเหลื่อมล้ำด้านยาที่ผู้ประกันตนจำต้องแบกรับอยู่ ขณะที่ยังต้องจ่ายสมทบทุกเดือน
  2014-11-19 13:08
 • มติชน - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (CHES) เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย แทนสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เนื่องจากทุกวันนี้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องใช้สิทธิประกันสังคม ทั้งๆ ที่เป็นข้าราชการ จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือข้อกฎหมายตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยมีข้อสงสัยว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะอยู่ในบังคับตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯหรือไม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่มีอำ
  2014-03-13 08:02
 • มติชน - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เปิดเผยว่า หลังจากที่ศูนย์ประสานงานได้ประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้โมเดลกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับพนักงานมหาวิทยาลัยกว่า 100,000 คน โดยขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากระบบกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยความสมัครใจนั้น ล่าสุดศูนย์ประสานงานได้ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 200,000 คน พบว่ายังสนับสนุนให้ สปสช.ดำเนินการสา
  2014-03-05 07:15