Co-Lab

  • วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    2021-10-26 17:44