eHealth

 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รองรับสาธารณสุข 4.0 พร้อมหารือ สำนักงาน ก.พ. ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  2017-10-22 13:59
 • กระทรวงสาธารณสุข ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชวนนักคิด นักพัฒนา ทั้งบุคลากรสาธารณสุข นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 570,000 บาท ได้ที่ http://ict.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  2017-05-03 20:11
 • รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทานำร่องใช้แอป SmartHealthCare บันทึกสุขภาพบุคลากร หวังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง พร้อมเตรียมขยายผลในการใช้งานในวงกว้างสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและติดตามผลการรักษา
  2017-03-18 13:07
 • กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สธ. เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกเครื่อง Tele-Medicine ครอบคลุม รพศ./รพท. 116 แห่ง พร้อมตั้งเป้าใน 5 ปี เชื่อมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ยึด 3 หลักการ สื่อสารภาพและเสียงแบบ HD สอดคล้อง Service Plan สธ. เชื่อมระบบส่งต่อจาก รพช.ไป รพท.โดยมีแพทย์รับผิดชอบทุกขั้นตอน
  2017-01-11 19:36
 • ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.ชี้ นำโซลูชั่น VMware มาใช้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวระบบไอทีของกระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของการทำระบบสาธารณสุขของประเทศสอดคล้องกับกรอบ eHealth ของ WHO และ ITU ประหยัดงบจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ประหยัดเวลาจัดซื้อจัดจ้าง
  2016-09-09 12:04
 • กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04 10:25
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ รองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย นำเทคโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่และเท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2016-06-28 14:29
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประกวดออกแบบผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชวนนักคิด นักพัฒนา ร่วมส่งผลงานประกวด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนเข้าถึงง่าย รู้ข้อมูลสุขภาพรวดเร็ว ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ส่งผลงานที่ http://ict.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นี้
  2016-02-17 13:47
 • สธ.พัฒนา Health IT ตามแนวทางองค์การอนามัยโลกและสหภาพโทรคมนาคม เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประชาชน ข้อมูลเจ็บป่วยของประชาชนเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกรับส่งต่อผู้ป่วย และตอบสนองรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล พร้อมจับมือ HIMSS จัดประชุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพที่ประเทศไทยในปี 2559
  2015-09-23 14:35
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.ผลักดันให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ในภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  2015-03-25 09:21