EU

  • ปัญหา “เด็กข้ามชาติไร้สถานะบุคคล” เปรียบได้กับระเบิดเวลาของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกัน “ปลดชนวน”
    2018-08-28 16:02
  • เว็บไซต์เดอะการ์เดียนรายงานวิกฤติบุคลากรสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรที่ได้รับผลสะเทือนจากประชามติถอนตัวจากสหภาพยุโรป เมื่อพบว่า ความไม่มั่นใจในสถานะทำให้พยาบาลจากสหภาพยุโรปทยอยลาออก ซึ่งเหตุการณ์นี้ซ้ำเติมสถานการณ์ขาดแคลนกำลังคนสุขภาพของสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นับจากการลงประชามติถอนตัวจาก EU เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน ตัวเลขพยาบาลจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ในสหราชอาณาจักรลดลงถึงร้อยละ 92 เช่นเดียวกับตัวเลขการลาออกจากระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) ซึ่งทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์
    2017-03-21 13:16
  • ข่าวสด - จากรายงานสถานการณ์และปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชปี 2556 นางแสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รวบรวมสถานการณ์เปิดเผยว่า ข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ระหว่างปีพ.ศ.2540-2553 มีการนำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตัน ที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช ร้อยละ 74 สารกำจัดแมลง ร้อยละ 14 สารป้องกันกำจัดโรคพืช ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 3 เป็นต้น มูลค่าการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในประเทศมากถึงปีละ 18,000 ล้าน สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วถึ
    2014-02-12 11:12