NHIS

  • ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศปรับใช้กับบริบทภายในประเทศ เกาหลีใต้สนใจจุดเด่นของไทยเรื่องการเงินการคลังและการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย ส่วนไทยสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ทำได้สำเร็จ
    2016-01-12 15:28