PNC

  • สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
    2016-11-16 21:54