Smart ER

  • เป็นที่ทราบกันดีว่าห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER) เป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลที่วุ่นวายและงานหนักจนมีคำเรียกแบบประชดว่า ER หมายถึง Everything Room เพราะต้องรองรับผู้ป่วยสารพัดรูปแบบ นอกจากผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว ยังต้องรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่มารับบริการหลังเวลาราชการ ทำให้ ER ในหลาย ๆ โรงพยาบาลมีความแออัด อีกทั้งสภาพการทำงานก็มีโอกาสเกิดความเครียดสูง
    2020-01-18 11:45