Stroke

  • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าตามที่องค์การอัมพาตโลกได้กำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งปี 2556 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์สื่อสารเตือนภัยว่า “One in Six” หรือ “1 ใน 6 ไม่ใช่คุณ” เพื่อแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่น่ากลัวของโรคหลอดเลือดสมองว่า ทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน โดยมีคำขวัญในการรณรงค์ว่า “Because I care” หรือ “เพราะฉันใส่ใจ” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และระวังภัยอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองยิ่งขึ้น
    2013-10-30 09:54
  • เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ 17 จังหวัดภาคเหนือ  จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ” พัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ  เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ – รับกลับผู้ป่วย  6 กลุ่มโรคร้ายแรง
    2013-08-28 11:43

Pages