Thailand 4.0

 • กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เผยกำลังร่วมวิจัยพัฒนาการนำโปรแกรม AI มาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา หรือช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีปอด
  2018-11-12 12:42
 • สธ.จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559-2563 มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ปลอดภัย และก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0
  2017-07-24 08:48
 • สธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแกนนำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็ง นำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ที่ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ในปี 2573
  2016-12-21 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ระบุการปฏิรูประบบสาธารณสุข ต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทั้งการขอเพิ่มอัตราข้าราชการ ขยายความก้าวหน้า และผลิตบุคลากรอื่นๆ เพิ่ม แบ่งเบาภาระงานพยาบาล
  2016-06-22 17:50