US-CDC

  • มติชน - เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว ภายในการประชุมประจำปีโครงการ "ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่ยั่งยืนกับความมั่นคงทางสุขภาพ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ว่า  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจจับสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2
    2014-01-24 06:24