VISION2020

  • สปสช.แจงแนวทางบริหารจัดการสิทธิประโยชน์รักษาตาต้อกระจกปี 60 เดินตามนโยบายบอร์ด สปสช.ให้ความสำคัญสูงสุดแก้ปัญหาตาบอด สายตาเลือนราง ส่งเสริมตรวจคัดกรอง ส่วนโปรแกรม VISION2020 ตามแนวทาง Service Plan ของ สธ.นั้น สปสช.ไม่ได้ประกาศยกเลิก อยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุด ไม่เพิ่มภาระหน่วยบริการ
    2016-09-13 22:08