ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักข่าว Hfocus (เอชโฟกัส) www.hfocus.org เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานรณรงค์เชิงนโยบายเพื่อการสร้าง ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวในช่วงปี 2553-2555 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการรณรงค์นั้น กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสื่อสาร กับสาธารณะ คือ การใช้พลังอำนาจของสื่อ โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในระดับมวลชน (mass) และเมื่อผนวกเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ที่อินเทอร์เน็ตได้ขยายพื้นที่เข้าสู่ผู้คนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว จากความสามารถในการตอบสนองได้ทั้งความเร็ว ความลึก และความกว้าง ทำให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของสื่อมวลชนกระแส หลักได้

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาสารในประเด็นระบบสุขภาพในมิติต่างๆแล้ว พบว่ายังไม่มีพื้นที่สื่อสารสาธารณะในประเด็นนี้ โดยเฉพาะจากช่องว่างของเนื้อหาสารด้านนี้ จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ที่มุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในเชิงนโยบาย เพื่อหวังให้เกิดสื่อใหม่ที่ใช้ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในการเป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องระบบสุขภาพ วงการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายขอบ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถหาได้จากสื่อกระแสหลัก โดยหวังให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นสื่อทางเลือกสำหรับประชาชน ภาคประชาสังคม ในการสื่อสารต่อสังคม

ระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อในการดำเนินการว่า healthfocus.in.th : เจาะลึกระบบสุขภาพ เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม 2555 ภายใต้งบประมาณที่จำกัด (โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดทำข้อเสนอทางเลือกและรูปแบบบริหารจัดการ สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของระบบประกันสังคมในอนาคต) จึงได้ทดลองโดยการทำหน้าที่เป็นผู้เลือกสรรข่าวสารด้านระบบสุขภาพจากสื่อมวลชนกระแสหลักมานำเสนอในเวบไซต์โดยระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาสารอย่างชัดเจน ร่วมกับการเป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาคประชาสัมคมด้านสุขภาพ

ผลจากการทดลองดำเนินการในระยะแรก พบว่ามีผลการตอบรับในด้านบวก ทางคณะผู้ก่อตั้งจึงมีแนวความคิดที่จะขยายการดำเนินการ และเริ่มปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่าย จาก Health Focus ได้เปลี่ยนมาเป็น Hfocus โดยสื่อความหมายว่า H คือ health (สุขภาพ) และจดโดเมนเนมเวบไซต์ใหม่ เป็น www.hfocus.org อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย (ภวส.) ในส่วนแผนงานสื่อสารสาธารณะ

สำนักข่าว Hfocus มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพในมิติต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเชิงนโยบาย ความเคลื่อนไหวด้านระบบสุขภาพของภาคประชาสังคม อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน และวิเคราะห์เจาะลึกถึงข้อเท็จจริง เพื่อให้สาธารณะรับรู้และเกิดความเข้าใจ
  2. นำเสนอข่าวที่ไม่เป็นข่าวในแวดวงระบบสุขภาพ วงการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อถ่วงดุลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก
  3. เพิ่มพลังในด้านสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม และขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่การเสนอนโยบายด้านสุขภาพที่มาจากพลังของประชาชนอย่างแท้จริง

สำนักข่าว Hfocus เริ่มนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางเวบไซต์ www.hfocus.org (เวบไซต์ เดิม healthfocus.in.th)

ฝากข่าว/บทความ 

สำนักข่าว Hfocus ใช้แนวคิด citizen reporters หรือ people journalist (นักข่าวพลเมือง) โดยถือว่าผู้อ่านเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง เน้นส่งเสริมให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านหรือผู้รับสารกลายเป็นผู้ส่งสารด้วยการส่งข่าว บทความ รายงานพิเศษ ภาพข่าว โดยส่งมาได้ที่อีเมล hfocus1713@gmail.com

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นในท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนข้อท้วงติงจากผู้อ่านทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักข่าว Hfocus ยินดีน้อมรับความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อท้วงติงจากทุกท่านทาง E-mail : hfocus1713@gmail.com เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอในทุกด้านให้ดีขึ้น

ติดต่อเรา

E-mail : hfocus1713@gmail.com
Twitter : @hfocusnews
Facebook : https://www.facebook.com/Hfocus.org