ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักข่าวออนไลน์ Hfocus

สำนักข่าว Hfocus เป็นสื่อออนไลน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย ในขณะนั้นมีอาจารย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานมูลนิธิ และประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน คือ นายภัทระ คำพิทักษ์ การก่อตั้งสำนักข่าวได้ดำเนินการมากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารและนำเสนอข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือและทันเหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สื่อทั้งเชิงรุกและเชิงรับในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และเป็นพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารและนำเสนอข่าวสารผ่านสำนักข่าวออนไลน์ด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

สำนักข่าว Hfocus ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างค่านิยมใหม่ จุดประกายการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมต่างๆ ผ่านการนำเสนอและสร้างสรรค์สื่อในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และความเคลื่อนไหวในระบบสาธารณสุขในแง่มุมและมิติต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่สามารถหาได้จากสื่อกระแสหลัก แนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าว ประกอบด้วยเนื้อหาสาระหลักๆ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ การบริหารจัดการนโยบายสุขภาพ และโรคอุบัติใหม่ 2) ประเด็นเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขหรือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 3) ประเด็นเกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบหลักประกันสุขภาพ และ 4) ประเด็นเกี่ยวกับข่าวปลอมด้านสุขภาพ โดยนำเสนอผ่านเว็บไซต์ https://www.hfocus.org, Facebook เพจ Hfocus, YouTube ช่อง Hfocus, Twitter บัญชี @hfocusnews เพื่อสื่อสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจกับประเด็นข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์

ปัจจุบันสำนักข่าว Hfocus ถือเป็นสื่อทางเลือกด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไปในกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมจัดอันดับเว็บไซต์สื่อ-ข่าวของทรูฮิต สำหรับทีมงานสำนักข่าวออนไลน์ Hfocus ได้แก่

  • ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการ
  • วารุณี สิทธิรังสรรค์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  • ทิพย์สุดา เพ็ญสุริยะ นักข่าว
  • ณิฌานาถ แสงเพ็ญ นักข่าว