สุขภาพปฐมภูมิ

 • ความหวังของการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้วยความมั่นใจแล้ว ผู้ให้บริการยังจะต้องได้รับความสุขจากการทำงาน รวมถึงภาระงานต่างๆ ที่น้อยลง
  2019-12-06 13:14
 • มสพช.-สสส. ชูวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ลดโรค NCDs เสริมศักยภาพชุมชน เท่าทันเทคโนโลยี รับมือเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพก่อนเกษียณ ชี้ 1 ใน 5 เสี่ยงอัมพาต หลายโรครุมเร้า ชี้ “กินเป็น อยู่เป็น”คาถาเผชิญโรค
  2019-11-08 15:03
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญ ป้องกันควบคุมวัณโรค ใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิวออนไลน์ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง
  2019-11-07 11:40
 • ปลัดสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมินัดแรก ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่งแพทย์ลงตำบลเพื่อดูแลประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพและ อสม. เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
  2019-10-04 18:53
 • องค์การอนามัยโลกแนะนานาประเทศเพิ่มงบการสาธารณสุขมูลฐานอย่างน้อย 1% ของจีดีพี พร้อมระบุว่าหากไม่เร่งรัดการลงทุนด้านสาธารณสุข คาดว่าประชากรโลกราว 5 พันล้านคนจะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลภายในปี 2573
  2019-10-04 15:38
 • ฟังทั่วโลกคุยเรื่อง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หลายประเทศเห็นตรงกัน ต้องลงทุน “สุขภาพปฐมภูมิ” ด้านองค์การอนามัยโลกแนะทุกประเทศเจียดเงินเพิ่มอีก 1% ของ GDP
  2019-10-02 08:17
 • จากคำแถลงนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  2019-07-30 17:33
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เร่งจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์พัฒนา รพ.สต.ขนาดใหญ่1,087 แห่ง จํานวน 10 รายการ งบหนุนกว่า 563 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จใน พ.ค.นี้
  2019-04-08 09:47
 • ความเคลื่อนไหวของแนวคิดสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทยนับจากอดีตมาจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าลื่นไหลปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามบริบทการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลา การดูแลสุขภาพปฐมภูมิจะถูกให้ความสำคัญเป็นช่วงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของงานปฐมภูมิเพราะเป็นบริการที่มีต้นทุนต่ำและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะที่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิมีอยู่จริง
  2016-12-13 14:34
 • สธ.-สปสช.นำร่อง 60 พื้นที่ทำเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ยึดแนวทางใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทดลองปฏิบัติจริง สู่การถอดบทเรียน ประเมินปัจจัยเสี่ยงและเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบขยายไปยังพื้นที่อื่น ชี้แนวโน้มทิศทางระบบสุขภาพ ต้องเน้นภาคประชาชนและท้องถิ่นส่วนร่วมมากขึ้น
  2016-03-29 12:36
 • การดูแลสุขภาพปฐมภูมินับว่ามีศักยภาพและเอกลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของตนเอง แม้จะไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงเทียบเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ๆ และไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่สิ่งที่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิมีมากกว่าการบริการระดับอื่น ก็คือบริการที่เป็นมิตร ใกล้ชิดและเข้าใจชุมชน สามารถทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างสุขภาพและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนได้ ด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่ผสมผสานกับความเข้าใจทางสังคมและความใส่ใจในความเป็นมนุษย์
  2016-01-31 14:27
 • “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส.สะท้อนมุมมอง และระบุว่า อยากเห็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self Care) โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหมอและยาจากต่างประเทศ เพราะถ้าหากชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองในยามเจ็บป่วยได้ จะช่วยลดการเจ็บป่วยให้ลดน้อยลง สามารถใช้ชีวิตอยู่ดี กินดี มีความสุขได้ตามอัตภาพ
  2014-04-06 19:12