ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ตามคาดกรรมการชุดเดิม กลุ่มชพพ.หมอสมศักดิ์กวาดคะแนนเรียบ 18 คน จาก 28 คน พญ.พรทิพย์ ได้รับเลือกด้วย ส่วนกลุ่มแพทยสภาวิวัฒน์ ของนพ.ศุภชัยได้ 5 คน กลุ่มหมอเอื้อชาติ 3 คน และอีก 1 คน จากทีมราชวิทยาลัย

21 ม.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ในวาระที่ 20 (1 ก.พ.58-31 ม.ค.60) ในส่วนเลือกตั้ง 28 คน ดังนี้

1.       นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 7,833 คะแนน

2.       นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ผู้สมัครหมายเลข 30 ได้ 5,867 คะแนน

3.       นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 16 ได้ 5,557 คะแนน

4.       พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้สมัครหมายเลข 57 ได้ 5,316 คะแนน

5.       พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ผู้สมัครหมายเลข 25 ได้ 5,222 คะแนน

6.       นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 5,058 คะแนน

7.       นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 4,945 คะแนน

8.       นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 36 ได้ 4,122 คะแนน

9.       นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้สมัครหมายเลข 27 ได้ 4,010 คะแนน 

10.    นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ผู้สมัครหมายเลข 46 ได้ 4,010 คะแนน

11.    นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้ 4,005 คะแนน

12.    นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้ 3,877 คะแนน

13.    นพ.วิริติ พาณิชย์พงษ์ ผู้สมัครหมายเลข 11 ได้ 3,851 คะแนน

14.    นพ.เกรียง ตั้งสง่า ผู้สมัครหมายเลข 47 ได้ 3,825 คะแนน

15.    นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 12 ได้ 3,817 คะแนน

16.    พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ผู้สมัครหมายเลข 71 ได้ 3,814 คะแนน

17.    นพ.วิรุณ บุญนุช ผู้สมัครหมายเลข 21 ได้ 3,804 คะแนน

18.    นพ.วิสุทธิ์ ลิจฉวี ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้ 3,720 คะแนน

19.    นพ.สิน อนุราษฎร์ ผู้สมัครหมายเลข 19 ได้ 3,763 คะแนน

20.    นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ ผู้สมัครหมายเลข 9 ได้ 3,691 คะแนน

21.    พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 34 ได้ 3,674 คะแนน

22.    นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้ 3,660 คะแนน

23.    นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 14 ได้ 3,614 คะแนน

24.    พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้สมัครหมายเลข 40 ได้ 3,559 คะแนน

25.    นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ผู้สมัครหมายเลข 23 ได้ 3,532 คะแนน

26.    นพ.บุญส่ง พัจนสุนท ผู้สมัครหมายเลข 29 ได้ 3,480 คะแนน

27.    นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 35 ได้ 3,434 คะแนน

28.    นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้สมัครหมายเลข 60 ได้ 3,314 คะแนน

ทั้งนี้ การลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาครั้งนี้ จากผู้สมัคร 98 คนนั้น ส่วนใหญ่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาชุดเดิม โดยกลุ่มชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) ของ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ 18 คน กลุ่มแพทย์สภาวิวัฒน์ ของ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ได้รับเลือกตั้ง 5 คน กลุ่มชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ ของ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ได้รับเลือกตั้ง 1 คน คือ พญ.เชิดชู และกลุ่มของ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้ง 3 คน ที่เหลืออีก 1 คน เป็นทีมจากราชวิทยาลัย ขณะที่ผู้สมัครอิสระไม่ได้รับเลือกตั้ง มีบัตรเสีย 191 ใบ มีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 45,574 ชุด ได้รับกลับมาประมาณ 14,000 ชุด 

มีรายงานว่า ในช่วงบ่าย พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์เป็นตัวแทนส่งหนังสือทักท้วงต่อประธานอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2558-2560 โดนระบุว่า เห็นว่าการส่งบัตรเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์นั้น มีปัญหาทำให้แพทย์บางคนได้รับเอกสารล่าช้า บางคนไม่ได้เลย ส่งผลต่อคะแนนการเลือกตั้ง จึงขอให้ทบทวนการลงคะแนนครั้งนี้

นพ.ปรีดา ทัศนประเสริฐ ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2558-2560 กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่นาจะส่งผลกระทบต่อการนับคะแนน เนื่องจากทำตามหลักเกณฑ์การเลือกตั้งแล้ว ซึ่งการส่งไปรษณีย์นั้น ช่วยให้สะดวกรวดเร็ว ส่วนปัญหาเรื่องระบบการขนส่งนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะอนุกรรมการฯ