ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป

นายสุธรรม พันธุศักดิ์

22 พ.ค.58 นายสุธรรม พันธุศักดิ์ รองประธานอนุกรรมาธิการการศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่า อนุกรรมาธิการได้ศึกษาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โดยได้ทำการศึกษาใน 5 โรคที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดข้อเข่า และโรคหวัด โดยได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบในปี 2552 และปี 2557 เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ โดยเฉลี่ย 2.5 เท่า ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรักษาค่าพยาบาลยังมีการวิจัยเผยแพร่จำนวนน้อยมาก หากมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบสหวิทยาการจะทำให้ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเชื่อถือได้ในอนาคต จึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสัมมนาในวันที่ 23 มิ.ย. 2558 เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล โดยจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการสัมมนาจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช. ดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามเห็นว่า ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนที่ต่างจากสถานพยาบาลของรัฐค่อนข้างมากอาจส่งผลกระทบต่อการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง กับ สถานพยาบาลรัฐ 3 แห่ง แตกต่างกัน 1.74 เท่า การผ่าตัดไส้ติ่ง ราคาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ 5.37 เท่า ต้อกระจก สูงกว่า 5.48 เท่า โรคข้อเข่า สูงกว่า 2.16 เท่า และโรคหวัด สูงกว่า 3.31 เท่า

ที่มา : ข่าวรัฐสภา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง