ค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรคสูงกว่ารัฐ 2.5 เท่า ตาต้อกระจกสูงกว่าเกือบ 6 เท่า กมธ.สนช.หวั่นกระทบเมดิคัลฮับ

รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป

นายสุธรรม พันธุศักดิ์

22 พ.ค.58 นายสุธรรม พันธุศักดิ์ รองประธานอนุกรรมาธิการการศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวว่า อนุกรรมาธิการได้ศึกษาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โดยได้ทำการศึกษาใน 5 โรคที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดข้อเข่า และโรคหวัด โดยได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบในปี 2552 และปี 2557 เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ โดยเฉลี่ย 2.5 เท่า ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรักษาค่าพยาบาลยังมีการวิจัยเผยแพร่จำนวนน้อยมาก หากมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบสหวิทยาการจะทำให้ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเชื่อถือได้ในอนาคต จึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสัมมนาในวันที่ 23 มิ.ย. 2558 เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล โดยจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการสัมมนาจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เพื่อเสนอต่อที่ประชุม สนช. ดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามเห็นว่า ปัญหาค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนที่ต่างจากสถานพยาบาลของรัฐค่อนข้างมากอาจส่งผลกระทบต่อการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานพยาบาลเอกชน 6 แห่ง กับ สถานพยาบาลรัฐ 3 แห่ง แตกต่างกัน 1.74 เท่า การผ่าตัดไส้ติ่ง ราคาค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนสูงกว่ารัฐ 5.37 เท่า ต้อกระจก สูงกว่า 5.48 เท่า โรคข้อเข่า สูงกว่า 2.16 เท่า และโรคหวัด สูงกว่า 3.31 เท่า

ที่มา : ข่าวรัฐสภา

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 55 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 26 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 27 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 55 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 26 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 59 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 27 นาที ago
กลับด้านบน