ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นฉบับเดียวกัน แก้ไขนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 ต.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ไว้เป็นฉบับเดียวกัน และรวบรวมหลักเกณฑ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการตรวจพิจารณาความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทยด อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่นาสูบ และผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้ว

ทั้งนี้สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในคำนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้มีครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า และแก้ไขคำนิยามการสื่อสารการตลาดให้ครอบคลุมไปถึง การขาย การแสดง ณ จุดขาย การขายโดยการใช้บุคคล การสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มเติมคำนิยามฉลากให้ครอบคลุมถึงการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ

โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ห้ามแจกจ่ายเป็นตัวอย่างให้ทดลอง ห้ามขายในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามโฆษณา เช่น แสดงชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวด การแข่งขัน ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบมาเป็นชื่อ หรือเครื่องหมาย ห้ามผลิต ขาย นำเข้ามาเพื่อขาย หรือนำเข้ามาเพื่อแจกจ่าย รวมทั้งห้ามทำการโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือสร้างการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ห้ามแบ่งซองขาย

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม โดยไม่ได้เน้นว่าจะสนับสนุนการสูบบุหรี่ แต่จะเน้นจำนวนผู้เสพ และไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง