ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ 28 คน หน้าเดิม 21 หน้าใหม่ 7 “หมอสมศักดิ์” คะแนนอันดับ 1 รอตั้งนายกแพทยสภาภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่มี นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ เป็นประธาน ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2560-2562 ระบุผลการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่สมาชิกใช้สิทธิจำนวน 11,793 บัตร โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด 28 คนแรกจาก 57 คนที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาในวาระ พ.ศ.2560-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป มีรายชื่อเรียงตามคะแนนสูงสุดดังนี้

1.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 8,229 คะแนน

2.นพ.อิทธพร คณะเจริญ 6,528 คะแนน

3.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ 6,250 คะแนน

4.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 6,087 คะแนน

5.พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 5,977 คะแนน

6.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ 5,827 คะแนน

7.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 5,702 คะแนน

8.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 4,874 คะแนน

9.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร 4,849 คะแนน

10.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา 4,647 คะแนน

11.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 4,626 คะแนน

12.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 4,582 คะแนน

13.นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี 4,570 คะแนน

14.พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา 4,552 คะแนน

15.พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 4,545 คะแนน

16.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 4,497 คะแนน

17.นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ 4,472 คะแนน

18.นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ 4,436 คะแนน

19.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 4,363 คะแนน

20.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ 4,358 คะแนน

21.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 4,336 คะแนน

22.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์  4,238 คะแนน

23.นพ.โชติศักดิ์ เจนพานิชย์ 4,102 คะแนน

24.พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 4,006 คะแนน

25.นพ.กรีฑา ม่วงทอง 3,983 คะแนน

26.นพ.ชาตรี บานชื่น 3,943 คะแนน

27.นพ.วิรุณ บุญนุช 3,935 คะแนน

28.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 3,898 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาชุดใหม่นี้ เป็นกรรมการชุดปัจจุบันอยู่ 21 คน และเป็นกรรมการใหม่ 7 คน คือ นพ.ชาตรี บานชื่น, พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล, พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก, นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร, นพ.โชต์ศักดิ์ เจนพานิชย์, นพ.กรีฑา ม่วงทอง และ นพ.พินิจ หิรัญโชติ

สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภาภายใน 15 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแพทยสภา (1 กุมภาพันธ์ 2560) และ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาด้วยคะแนนสูงสุดมาหลายสมัยนั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกแพทยสภามาแล้ว 7 สมัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง