ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนช.ผ่านกฎหมายโค้ดมิลค์ ห้ามโฆษณา-ส่งเสริมการตลาดอาหาร-อาหารเสริมเด็ก 1 ปี  ฝ่าฝืนโดนคุกปรับรายวัน

เว็บไซต์สยามรัฐรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.. ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้กำหนดนิยามอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก ให้มีคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ คสตท.มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารกและอาหารเสริมสำหรับทารก (อายุ 0-12 เดือน) เท่านั้น ไม่หมายรวมถึงอาหารสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 1-3  ปี) ซึ่งร่างเดิมนั้นได้กำหนดห้ามโฆษณาทั้งทารกและเด็กเล็ก แต่ได้มีการเพิ่มให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับเด็กทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก ต้องติดฉลากอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้ง่าย

ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดอาหาร หรืออาหารเสริมสำหรับทารกและอาหารสำหรับเด็กเล็ก ร่าง พ.ร.บ.ได้กำหนดห้ามทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะแจก ให้คูปอง ส่วนลด ให้รางวัล ขายพ่วงหรือแลกเปลี่ยน ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตร ให้สนับสนุน แนะนำหรือส่งเสริมให้ใช้อาหารสำหรับทารกหรืออาหารเด็กเล็ก ห้ามผู้ผลิต นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก จัดหรือให้การสนับสนุนในการประชุมอบรมสัมมนา ประสงค์ให้สิ่งของแก่หน่วยงานบริหารสาธารณสุข ฯ พร้อมกับมีบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนผู้มีโฆษณาอาหาร ซึ่งมีตั้งแต่โทษจำคุก 1 ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาทจนถึง 3 แสนบาทแล้วแต่ความผิด พร้อมทั้งมีการปรับเงินตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตรา ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไข และที่ประชุมได้ลงมติวาระ 2 และเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยมติเอกฉันท์ 183 คะแนน งดออกเสียง 3  เสียง

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  พ.ศ.. กล่าวภายหลังว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว  เป็นการควบคุมการโฆษณาอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก รวมทั้งอาหารเสริมสำหรับทากรกและเด็กเล็ก ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการตลาดทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด สำหรับทารกตั้งแต่ 0-12 เดือน ส่วนเด็กเล็ก 1- 3 ปี สามารถโฆษณาได้แต่ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ คสตท.ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง