ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ภญ.นิยดา” ระบุ ประเทศไทยยังใช้ยาไม่สมเหตุสมผล มีช่องโหว่อื้อ ส่งผลใช้ยาแพงเกินกว่าเหตุ ประชาชนมีปัญหาการเข้าถึงยาจำเป็น

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวถึงบทบาทของเภสัชกรกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในเวทีประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ หัวข้อ “เภสัชกรกับการพัฒนาระบบยาในการแพทย์ปฐมภูมิ” เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ว่า การเข้าถึงยาของประชาชนและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนั้น จำเป็นต้องมียาที่ดีให้กับประชาชนก่อน จากนั้นจึงเป็นเรื่องของระบบการเข้าถึงยาของประชาชนที่ต้องครอบคลุมในทุกด้านและทุกมิติ จึงจะเกิดผลสำเร็จของการเข้าถึงยาได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าการใช้ยาที่เหมาะสมและสมเหตุผล รวมถึงวงจรของการใช้ยายังมีช่องโหว่อยู่พอสมควร และช่องโหว่ที่ว่าทำให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายตามมา ทั้งการใช้ยาแพงเกินกว่าเหตุ และที่สำคัญคือการเข้าถึงยาของประชาชน ที่ยังไม่ครอบคลุมและไม่สามารถจะกระจายการเข้าถึงได้ออกไปในวงกว้าง

ผศ.ภญ.นิยดา กล่าวว่า ในส่วนของเภสัชกรเกี่ยวกับการแนะนำยาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนของโรงพยาบาลหรือร้านขายยา พบว่าคำแนะนำที่ได้ให้กับประชาชนยังขาดการติดตามผล และมีการแนะนำยาที่ถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีให้กับประชาชนหลายครั้ง แต่หากมองตามหลักของความเป็นจริง ถ้ายาไม่ดีหรือใช้ไม่ได้ จะถูกขึ้นทะเบียนยาได้อย่างไร

“นอกจากปัญหาของเภสัชกรในระดับชุมชนแล้ว เมื่อมองระดับบนของการกระจายยาก็ยังพบปัญหาอีกมิติ คือการกระจายยาเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงหรือไม่ หรือเหมาะสมกับการใช้ยาหรือไม่ เป็นต้น” ผศ.ภญ.นิยดา กล่าว

ผศ.ภญ.นิยดา กล่าวอีกว่า เป้าหมายของ กพย.คือลดปัจจัยเสี่ยงการใช้ยา กระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ และผลิตองค์ความรู้พร้อมทั้งเป็นการกระจายความรู้ให้ทั่วถึง รวมถึงจัดการสื่อสารเพื่อให้เกิดนโยบายการจัดการที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ใช้ยา อีกทั้งยังคอยควบคุมการโฆษณาการขายยาให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม

“หน้าที่ใหญ่ของ กพย.คือการสร้างเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องกับประชาชนในด้านการใช้ยา โดยเฉพาะประชาชนด้านภาคการเกษตร ที่องค์ความรู้ของเภสัชกรจะต้องครอบคลุมในการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยา” ผศ.ภญ.นิยดา กล่าวทิ้งท้าย