สมัชชาสุขภาพเพิ่มวาระ ‘จัดฟันเถื่อน’ รื้อระบบทันตกรรมเพิ่มการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย

Mon, 2018-09-17 19:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เคาะร่างระเบียบวาระที่ 4 เข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เดือน ธ.ค.นี้ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม หวังเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ปลอดภัย เพื่อปกป้องทุกเพศทุกวัยจากปัญหาการจัดฟัน-ทำฟันปลอมเถื่อนที่ระบาดทั่วประเทศ

นพ.กิจจา เรืองไทย

นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) มีมติรับรองร่างระเบียบวาระเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ในประเด็น “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม” ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพิ่มความเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ และแก้ไขปัญหาการจัดฟันและทำฟันปลอมเถื่อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคส่วน ไม่เฉพาะงานด้านสาธารณสุขและทันตแพทย์เท่านั้น

สำหรับประเด็น “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม” นี้ เป็นการพัฒนาข้อเสนอโดยทันตแพทยสภา แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และวิทยาลัยการคุ้มคองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม นับเป็นระเบียบวาระที่ 4 แล้วหลังจาก คจ.สช.เห็นชอบระเบียบวาระไปก่อนหน้านี้ 3 ประเด็น ได้แก่

1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs)

2.การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

และ 3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sport : Social Responsibility for Child Health)

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม คจ.สช.ยังรับทราบความก้าวหน้าของร่างระเบียบวาระการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองฯ ว่า คณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อทำความเข้าใจให้มติไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงรับทราบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอเรื่องอีสปอร์ตเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คจ.สช.ยังได้เห็นชอบกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่ายเสนอ และในปีนี้ยังมีการมุ่งเน้นทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือทำงานด้านสาธารณะต่อไป

Comments

Submitted by ตีเหล็กกำลังร้อน on
เรื่องจัดฟันเถื่อน เรื่องคลินิกทันตกรรมเถื่อน แม้จะเป็นปัญหาในการคุ้มครองบริโภคพอสมควร แต่ก็มีกฎหมายควบคุมชัดเจนอยู่แล้ว คือพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีองค์กรผู้รับผิดชอบตามกฎหมายชัดเจนคือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพียงแต่ต้องกวดขันขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับตรวจควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ไปได้เยอะพอสมควร...... ปัญหาในเรื่องนี้จริง ๆ ก็คือเกียร์ว่าง....... เกียร์ใคร เกียร์หน่วยงานที่รับผิดชอบไหนว่างบ้างก็ควรจะไปไล่ลูกระนาดกันดู..... กฎหมายไม่ดี ไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุม ก็รีบแก้ไขปรับปรุงเสีย..... หน่วยงานรับผิดชอบมีสาขาไม่พอ คนไม่พอ งบประมาณไม่พอ ก็เสนอรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง..... ประการสำคัญที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่าเกียร์ว่าง แค่นั้นเอง ._____________________________________________________________________________________ ปัญหาใหญ่มาก ๆ ๆ ๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไม่ควรปิดหูปิดตาไม่รับรู้ใด ๆ ไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ แต่ควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่งเป็นกรณีพิเศษสุด คือร่างพรบ.ยาฉบับใหม่ ที่ควรจะต้องนำเข้าสูเวทีการพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยเร่งด่วน........เพราะร่าง พรบ.ยาฉบับใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาก่อให้เกิดความขัดแย้งร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ และกำลังจะสร้างปัญหาใหญ่ ๆ อย่างน้อย 2 ประการ..... ประการแรกจะเป็นปัญหาต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้ยาอาจจะยาวนานถึง 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปีข้างหน้า....... และประการที่สอง ร่าง พรบ.ฉบับใหม่นี้กำลังจะสร้างปัญหาความขัดแย้งแตกแยกครั้งใหญ่ในวงการวิชาชีพสุขภาพหลัก ๆ หลายสาขา....คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะต้องพิสูจตัวเองในการแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ยาก ๆ อย่างนี้ให้ได้ และต้องพิสูจน์ว่า สช.คำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยในของประชาชนผู้บริโภคอย่างแท้จริง ถ้าหากคิดจะสวมหมวก “คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” (National Health Policy Board: NHPB) อีกใบ...... ไม่ใช่มัวแต่รำยี่เกออกแขกเล่นอีเวนต์ไปวัน ๆ

Add new comment