ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเทศบาล หวังเป็นต้นแบบให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสุขภาพ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีการแถลงข่าวโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สำหรับพระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

พระครูสิริสุตาภร์, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง กล่าวว่า การตรวจคัดกรองสุขภาพตามโครงการนี้หลายอย่างที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เช่น การตรวจวัดสายตา ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และ เลือด การเอกซเรย์ปอด วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย ซึ่งถือว่าดีมากที่หน่วยงานของภาครัฐได้ดูแลพระสงฆ์ทางด้านสุขภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาพระสงฆ์ได้เข้ามาร่วมงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การได้แสดงความเห็นในการรับฟังความคิดเห็น ที่จัดโดย สปสช. และต่อมามีการตรวจสุขภาพ โดยทางศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อาตมาขอสาธุการและขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันทำให้งานนี้เกิดขึ้น

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลขอนแก่น มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวนกว่า 1.1 แสนคน โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มพระสงฆ์ตามธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ปี 2560 ที่ต้องการให้เข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับพระสงฆ์ทั้ง 19 วัด มีพระสงฆ์กว่า 1,100 รูป ซึ่งมีทั้งพระที่อยู่ประจำวัดอยู่แล้ว พระที่เข้ามาบวชเรียน และศึกษาธรรม ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์จะไม่ สะดวกในการเข้าไปรับการรักษาพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลก็มีความแออัด โดย ทางศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้ตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ทุกรูป

นายจุลนพ กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงขันกันระหว่าง สปสช.กับเทศบาล โดยมี สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยงให้เทศบาลได้ทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ละปี สปสช.จะให้งบปีละประมาณ 4 ล้านบาท และเทศบาลเติมเงินลงไปประมาณ 3 ล้านบาท รวมเป็นกองทุน 7 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนให้โรงพยาบาล หน่วยงาน ชมรม จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เราคาดว่าหวังว่าโครงการนี้จะทำให้มีฐานข้อมูลพระสงฆ์ในเทศบาลขอนแก่น และได้ทราบภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของพระสงฆ์ เพื่อนำไปวางแผนในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ และพระสงฆ์จะได้รู้สภาวะทางสุขภาพของตนเองจะได้ดูแลตัวเอง และหากมีเจ็บป่วยก็จะได้เข้ารับการรักษา ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการรักษา เมื่อพระสงฆ์มีความแข็งแรงก็จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาต่อไป

นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2562 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวให้ สปสช.จำนวน 3,426.56 บาท/ประชากร โดยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษา แลได้จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ อปท. สมทบเงินเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนด และเพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มาจากงบประมาณดังกล่าว และในปี 2562 สปสช.ได้สนับสนุนให้ อปท.ทุกแห่งจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ อย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นถือเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน

นพ.ประสิทธิ์ สัจจาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ นั้นจะแบ่งตามช่วงวัย เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่อายุ น้อยกว่า 35 ปี 2.อายุ 35-60 ปี และ 3.มากกว่า 60 ปี ซึ่งรายการตรวจคัดกรองแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน หลังจากการตรวจคัดกรองทางสุขภาพ จะแบ่งกลุ่มผู้ผ่านการตรวจคัดกรองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสุขภาพปกติ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 2.กลุ่มที่มีความเสี่ยงกับโรค เช่น เบาหวาน ความดัน จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองไม่ให้ป่วย และกลุ่มนี้ญาติโยมต้องช่วยกันดูแล ลดการถวายอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ และ 3.กลุ่มที่เป็นโรคแล้ว จะส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้วัด คือโรงพยาบาลขอนแก่น หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์.