ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสุขุม ลงนามแต่งตั้งข้าราชการขึ้นเป็นนักบริหารระดับต้น 6 ราย ผอ.สถาบันโรคทรวงอกขึ้นเป็นผู้ช่วยปลัดสธ.พร้อมรองอธิบดี 5 กรม ทั้งกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรม สบส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 318 และ 319 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารระดับต้น จำนวน 6 ราย ดังนี้

1.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์

3.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6.ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา