ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ (PCC Link) เครื่องมือช่วยคลินิกหมอครอบครัวบันทึกและดูข้อมูลสุขภาพผู้รับบริการทุกมิติแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับสถานพยาบาล ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน ช่วยลดเหลื่อมล้ำ ลดแออัด ขณะนี้นำร่องแล้ว 12 จังหวัดทั่วประเทศ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพีซีซี ลิงค์ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และจ.กาญจนบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุข นำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ปรับระบบบริหารให้เป็น Smart Hospital ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ เพื่อช่วยให้การทำงานคลินิกหมอครอบครัวเกิดความคล่องตัว สามารถบันทึก วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบออนไลน์จากสมาร์ทโฟน มีข้อมูลสุขภาพระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยและคนในครอบครัว อาทิ ประวัติการเจ็บป่วย การรักษา การรับยา ข้อมูลพัฒนาการเด็ก ประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก พร้อมระบบแจ้งเตือนการรับวัคซีนครั้งต่อไป จำนวนผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ ให้หมอประจำครอบครัวสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติผ่านระบบ Private Chat จากสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตได้ต่อไป

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ดำเนินงานติดตั้งและใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ นำร่องใน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ปทุมธานี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และตรัง ซึ่งหลายจังหวัดมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ อาทิ จ.ปทุมธานี เป็น 1 ใน 12 สถานบริการที่นำร่องติดตั้งและใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 ประกอบด้วย ทีมคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 14 ทีม และ รพ.สต. 21 แห่ง และ จ.กาญจนบุรี นำเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพได้ตามเป้าหมายทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีทีมคลินิกหมอครอบครัว จำนวน 14 ทีม ประกอบด้วย รพ.สต. 23 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 2 แห่ง โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อบรมให้ความรู้วิธีการใช้งานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งเป้าดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

“กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาและปรับปรุง เว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัว เช่น แพทย์ พยาบาล ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวมาใช้ในการวางแผนและติดตามดูแลสุขภาพได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านติดตามการใช้งาน และพัฒนาเตรียมขยายผลใช้ใน รพ.สต.อื่นๆ ที่รองรับทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศต่อไป” นายแพทย์ไพศาลกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง