ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพิ่มพูนความรู้แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันจากส่วนกลางและภูมิภาค ทำงานแบบมืออาชีพ เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรคในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 2562 จัดโดยกรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันเข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน

นพ.สุขุม กล่าวว่า การพัฒนาวิชาการเพื่อการควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ การศึกษาวิจัยเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย รักษาโรคและภัยสุขภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และทักษะความรู้ทางวิชาการ งานระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การบิน รวมทั้งด้านสุขภาพจิต ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

“วันนี้ โลกไร้พรมแดน เชื้อโรคและโรคติดต่อต่างๆ อาจแพร่กระจายมาถึงประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว หากเรามีนักระบาดวิทยา มีนักเวชศาสตร์ป้องกันที่เก่งๆ ก็จะสามารถดูแลประชาชนได้ ซึ่งแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันที่มีหลายสาขา จะเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดูแลอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ทั้งนี้ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านผ่านรับรองจากแพทยสภา ได้แก่ ระบาดวิทยา เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์ทางทะเล เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ มีสมาชิกและแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกันกว่า 2,000 คน