ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล กรณีพิเศษ ลดเบี้ยประกัน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรในสังกัด ครอบครัว และอสม.

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความสุข เกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้มีนโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากรในด้านประกันภัย ภายใต้โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย และเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างของกระทรวง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสังกัด และบุคคลในครอบครัว

ทั้งนี้ โครงการมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี รับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+, 2 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+, 3 โดยให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกัน