ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชาชนจิตอาสา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่กระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน 2 โครงการ คือ โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บูรณาการโครงการของ 21 หน่วยงาน รวม 30 โครงการ เป็นกิจกรรมดูแลประชาชน 4 ด้าน ได้แก่

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย อาทิ โครงการปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง Bike for King โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย (คีตะมวยไทย) การป้องกันและควบคุมโรค อาทิ โครงการยกระดับศักยภาพจิตอาสาในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนด้วยแอปพลิเคชันไลน์ โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ โครงการรวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติวิทยากรจิตอาสาด้านการกู้ชีพ ด้านพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ อาทิ โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด และด้านมหกรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน โครงการจัดทำหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นต้น

โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กำหนดจัดกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ

สำหรับโครงการที่ 2 คือ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 มีประชาชนรับบริการตรวจรักษา 26,501 คน ผู้บริจาคโลหิต 18,222 คน ผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะ 1,228 คน บริจาคดวงตา 1,235 คน

ด้านนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2564 ทั่วประเทศ สำหรับในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และบริการประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแสดงนิทรรศการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับ 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ จำนวน 2,000 โด๊ส บริการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตรวจประเมินข้อเข่าเสื่อม การสาธิตและฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจอัจฉริยะ กิจกรรมการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพ การตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน การคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น ประชาชนร่วมกิจกรรมและรับบริการสุขภาพได้ที่บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

นอกจากนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3 กิจกรรม ได้แก่ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) พร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และ กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย และกิจกรรมเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ รอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 5 กิโลเมตร คาดว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน