ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทุกวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เห็นความสำคัญของผู้ทำงานด้านการแพทย์แผนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเลขานุการ ในการกำหนดกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้มีการหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งได้มอบอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ให้ความสำคัญ โดยจะมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือต่อไป