ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดมติ ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 38,105 อัตราให้ สธ.ใช้เงินบำรุง+เงินเหลือ จ่ายเงินเดือนไปก่อนจนถึง ก.ย.63 นี้ เพื่อลดการของบกลาง จากเดิมที่เงินเดือนข้าราชการจะจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เสนอนั้น

จากรายงานมติ ครม. พบว่า ในส่วนของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา

ครม.ได้มีมติเห็นชอบตามที่ คปร. เสนอในส่วนของเงินเดือนข้าราชการตั้งใหม่ในปีงบประมาณ 2563 (จนถึงเดือนกันยายน 2563) ดังนี้

“ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการดังกล่าวตามจำนวนวงเงินงบประมาณงบบุคลากรที่จะใช้ เพื่อลดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบกลาง ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อที่ประชุม”

ซึ่งนั่นหมายความว่า ในส่วนของเงินเดือนข้าราชการตามอัตราตั้งใหม่ จะใช้งบประมาณในส่วนของเงินบำรุงหรือเงินนอกงบประมาณรวมกับเงินงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ครม.ว่า จะคืนเงินบำรุงและเงินเหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการตั้งใหม่นี้แทน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติ เนื่องจากเงินเดือนข้าราชการนั้น จะเป็นเงินที่อยู่ในส่วนของเงินงบประมาณที่จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขณะที่เงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือเงินนอกงบประมาณนั้น ถูกใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้าง พนักงานราชการ อย่างไรก็ตามในส่วนของการใช้เงินบำรุง รพ.บวกกับเงินงบประมาณเหลือจ่ายนั้น จะถูกเป็นนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการตั้งใหม่จนถึงเดือนกันยายน 2563 นี้