ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน-สลับเพียบ! “หมอโอภาส” อธิบดีกรมวิทย์ฯ ย้ายกรมควบคุมโรค ส่วน“หมอสุวรรณชัย” อธิบดี คร. ย้ายไปกรมอนามัย “หมอพรรณพิมล” อธิบดีกรมอนามัยไปกรมสุขภาพจิต ฯลฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นักบริหาร) ดูงานด้านบริหาร แต่ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นักบริหาร) ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ แต่ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

9.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง