ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 22 กันยายน มีมติเห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ขึ้นทะเบียน โดยมีเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,042 คน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ เรื่องดังกล่าวเข้าสู่ครม. โดยรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สธ.ได้ดำเนินการจัดระบบลงทะเบียนสิทธิและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคคลกลุ่มอื่น ๆที่ยังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้ โดยพบว่า ยังมีเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิด้านการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จำนวน 3,042 คน ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้ง มท. ได้กำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว

สธ. เห็นว่า การให้สิทธิ (คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาจะทำให้เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและช่วยแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของหน่วยบริการที่ต้องให้บริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นตลอดจนช่วยควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 7,464,915.90 บาท (อัตรา 2,453.75 บาทต่อคน) โดยกำหนดกรอบวงเงินตามจำนวนผู้มีสิทธิในอัตรางบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง