ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิเศษจาก นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ที่มอบให้ สสส. ในนาม 3 หน่วยงาน คือ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO-Thailand) กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP

โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ในฐานะตนเองเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติ และขอแสดงความยินดีที่ สสส. เป็นหน่วยงานได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก ขอขอบคุณการทำงานของ สสส. ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข และขอให้ทำหน้าที่เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

นพ.แดเนียล กล่าวว่า รางวัลเนลสัน แมนเดลา เป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ขอชื่นชมการทำงานตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง มีผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง โดยโล่เกียรติคุณพิเศษที่นำมามอบให้ในวันนี้ เป็นผลงานของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ที่สะท้อนมุมมองการทำงานของ สสส. ในการสานเสริมพลังขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพผ่าน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคนโยบาย นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและสอดรับกับทิศทางเป้าหมายระดับโลกขององค์การอนามัยโลกอีกด้วย

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในนาม สสส.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ IHPP ที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการเสนอชื่อ สสส.เข้าสู่การพิจารณารางวัล โดยโล่เกียรติคุณนี้ตอกย้ำว่า สสส. จะเดินหน้าทำหน้าที่ผู้ถักทอขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป
 


WHO - สธ.- สสส. แสดงความยินดี ได้รับรางวัลเนลสัน แมนเดลา

นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผอ.กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับรางวัล เนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2  และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง