ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า กล่าวในการเสวนาออนไลน์ผ่านเฟซบุคไลฟ์เพจ IMN เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง เรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-6 ปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4.2 ล้านคน แต่มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 2 ล้านคน ยังคงตกหล่นอีกประมาณ 2.2 ล้านคน ซึ่งยังขาดงบประมาณที่จะช่วยเหลือเด้กกลุ่มนี้อีกประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท โดยขอให้รัฐบาลทำตามมติของคณะกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอของบประมาณจำนวน 24,664 ล้านบาท

“สวัสดิการที่เรียกร้องนั้นไม่ได้เกินเลย พม.อย่าพูดว่าไม่มีเงิน อย่าพูดว่าช่วยเด็กเล็กเต็มที่ วันนี้เด็กเล็กติดโควิดก็ไม่มีมาตรการ เงินเด็กเล็กถ้วนหน้าก็ปฏิเสธ เงินเด็กเล็กถ้วนหน้าคือจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองทั้งระบบ จากเกิดจนตาย ถ้าเด็กเล็กไม่รับการดูแลอย่าบอกว่าระบบสวัสดิการสังคมที่ดี ต้องไม่ตีตราเด็กยากจน จะจนจริงหรือเปล่าสำรวจตรวจตรา โกหกหรือเปล่า มันเป็นการตีตราเด็กยากจน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องเท่ากัน เด็ก 0-6 ปี เป็นหัวใจของการพัฒนาอนาคต นี่คือข้อเรียกร้องมาตลอด" นางสุนีกล่าว

นายธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม ผู้แทนเครือข่าย 17 ชาติพันธุ์ จ.เชียงราย กล่าวว่า เด็กที่ไร้สัญชาติและครอบครัวก็จ่ายภาษีทางอ้อมผ่านการซื้อขาย ทุกคนมีส่วนในการพัฒนาประเทศ อยากจะให้เป็นนโยบายที่ไม่แปลกแยก

"ปัญหาเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินสวัสดิการ ส่วนมากเด็กชาติพันธุ์ของเราไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสาร การเดินทางกลับไปประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ย้ายถิ่นฐานเดิมบ่อยมากจากสถานการ์โควิดเพราะเข้าพื้นที่ไม่ได้ หรือบางครั้งเป็นมาตรการของหมู่บ้านที่กำหนดเขตการควบคุมการเดินทางต่างๆ หรือกลับมาแล้วถูกกักตัว ที่เจอปัญหาคือเด็กไร้สัญชาติ มีหมายเลข 13 หลักประสบปัญหาความยากจน เข้าไม่ถึงเงิน 600 บาท อยากให้ครอบคลุมถึงเด็กไร้สัญชาติด้วย ไม่มีโอกาสได้รับการดูแลจากรัฐเท่าไร ถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีก็อาจส่งผลกระทบต่างๆถึงปัญหาสังคม" นายธีรวัฒน์ กล่าว

ด้าน นายสุมิตร วอพะพอ ตัวแทนเครือข่ายเด็กไร้สัญชาติ องค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า พม.กำลังละเลยเด็กกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอย่างร้ายแรง นอกจากเป็นกลุ่มเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงและโอกาสแล้ว ยังไร้สัญชาติ ไร้สัญชาติแล้วก็ยังพิการด้วย ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ค่อนข้างจะให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้ทั่วถึง ยกเว้นอยู่ตรงที่ไม่สามารถกู้ กยศ.

"เด็กกลุ่มไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือกลุ่มเปราะบาง ไม่มีสิทธิที่จะได้เงินอุดหนุนเพื่อจะได้ดูแลเด็กแรกเกิดอายุ 0-6 ปี มีอยู่อย่างเดียวที่เป็นกำแพงคือเด็กที่จะได้รับสิทธิเหล่านี้ต้องมีสัญชาติไทย เพราะฉะนั้นอยากจะรณรงค์ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเด็กที่จะต้องมีสัญชาติ เด็กที่เกิดในประเทศไทย กระทรวงสาธาณสุขและกระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิหมดแล้ว แต่ว่าพม.กับเด็กไร้สัญชาติไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดู ยิ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติที่พิการอีกยิ่งไปกันใหญ่ เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติวันหนึ่งเขาก็เป็นคนไทย เพียงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นคือ เมื่อวันหนึ่งเขาต้องเป็นคนไทยอยู่แล้ว ทำไมเราไม่ให้สิทธิกับเขา" ตัวแทนเครือข่ายเด็กไร้สัญชาติ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง