ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำ "คนภูมิคุ้นกันต่ำ" ทั้งปลูกถ่ายอวัยวะ ข้ออักเสบ ภูมิแพ้ตัวเอง ทานยากดภูมิ ต้องรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เป็น mRNA  โดย 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน ส่วนคนภูมิต่ำติดโควิด ให้กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำ เรื่องการให้วัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยระบุว่า  เนื่องด้วยผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ (immunocompromised patients) มีความเสี่ยงต่อการจิดเชื้อโควิด ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก จึงควรได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยเร็ว  แต่แม้รับวัคซีนครบแล้วก็มัก ตอบสนองต่อวัคซีนโควิด ไม่ดี   จึงมีความ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งมีคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย  พิจารณาจากข้อมูลที่ ปัจจุบัน ออกข้อแนะนำการรับวัคซีน  เข็ม  3 แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ  ดังนี้  1. เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ  2  ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 3   ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drugs) หรือ ผู้ป่วย ที่ได้รับ ยากดภูมิคุ้มกัน ได้แก่ methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, leflunomide, cyclophosph amide หรือ cyclosporine ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะให้วัคซีน หรือ  ยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้า ฯ ได้แก่ ยายับยั้ง JAK, ยายับยั้งTNF, ยายับยั้งไซโต ไคน์ ได้แก่ IL-6R, IL-1, IL-17 , IL-1 2/23 หรือ LL-23 ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะรับวัคซีนและ rituximab ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

โดยคนที่เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค /ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ต้องรับ วัคซีน ชนิด mRNA 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 1 เดือน  โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย  ส่วนคนที่ได้รับ แอสตร้า 2เข็ม / ไฟเซอร์ 2 เข็ม/โมเดิร์นนา 2 เข็ม  ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกันเข็มละ1 เดือน โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย   

ส่วนคนที่รับวัคซีนสูตรไขว้ ทั้ง ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม +แอสต้า หรือ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม+ mRNA หรือ แอสตร้า + mRNA ต้องรับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน  โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย 

ส่วนผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ และเคยติดเชื้อโควิดมาก่อน รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แนะนำให้กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยคนภูมิต่ำ เคยติดโควิด รับวัคซีน 2 เข็ม ทั้งซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ม ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน  ส่วนคนเคยติดโควิดและภูมิต่ำรับวัคซีน ทั้ง  แอสตร้า 2 เข็ม หรือ mRNA 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ ให้รับ วัคซันชนิด mRNA 1 เข็ม