ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง ส่งหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัตกําหนดตําแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นตําแหน่งประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” ให้แก่ "ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน"

โดยใจความสำคัญได้ระบุ ว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ชาวบ้านมักเรียกขานเป็นภาษาชาวบ้านว่า “หมออนามัย " มานับร้อยปีแล้ว ปัจจุบันมี “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นวิชาชีพที่ ของวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข จนถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ 9 ปี มีผู้สอบขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” จากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้วเกือบ 30,000 คน ปัจจุบัน

รัฐบาลยังไม่มีการกําหนดตําแหน่ง “นักสาธารณสุข" เป็นตําแหน่งประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” เช่นวิชาชีพทาง การแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ทุกวิชาชีพเหล่านี้ ล้วนกระทําต่อมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี วิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชนก็เช่นเดียวกัน เป็นวิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจประเมิน และการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามันและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน โดยน้ํา หลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ นับเป็นความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพด้วยกัน ยกตัวอย่าง มีการกําหนดตําแหน่ง "นายแพทย์” เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม" มีการกําหนดตําแหน่ง “เราสัชกร” เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม" มี

การกําหนดตําแหน่ง “ทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับ "ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม" มีการกําหนดตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ” เป็นวิชาชีพ เฉพาะสําหรับ "ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์" มีการกําหนดตําแหน่ง "นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” มีการกําหนดตําแหน่ง “นักกายภาพบําบัด เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด" มีการกําหนดตําแหน่ง “แพทย์แผนไทย” เป็นวิชาชีพ เฉพาะสําหรับ "ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย" แต่ทําไมจึงยังไม่มีการกําหนดตําแหน่ง “นักสาธารณสุข "เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับ "ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” เสียที

ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายวิชาชีพบังคับใช้มา นับสิบปีแล้ว ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขขุมขน ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ ขาดขวัญกําลังใจ รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์และ การสาธารณสุข ทําให้เสียสิทธิ์ที่จะได้เงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ แม้นว่าสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้ประกอบ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะได้เรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี้มาตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ

จึงขอกราบเรียบถาม นายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่รับราชการในกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อื่น ๆ มีสิทธิ์ได้รับการกําหนดตําแหน่ง "นักสาธารณสุข” ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ แพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับสิทธิ์กําหนดตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะแล้ว หรือไม่ ขอทราบ รายละเอียด

2. จากคําถามข้อ 1 ถ้าไม่มีสิทธิ์ เป็นเพราะด้วยเหตุผลใด ขอทราบรายละเอียด และถ้ามีสิทธิ์ เหตุใดรัฐบาลจึงยังไม่กําหนดตําแหน่งดังกล่าวเสียที ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาผ่านมาหลายปีแล้ว ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชนทั้งหลายต้องเสียสิทธิ์ การกําหนดตําแหน่งดังกล่าวได้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว มีปัญหา อุปสรรคอะไร ท่านได้เร่งรัดการดําเนินการหรือไม่ อย่างไร ได้มีการกําหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใดหรือไม่ ขอทราบ รายละเอียด

 

 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org