ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บุคลากร ยื่นหนังสือถึง ปลัด  สธ. ติดตามความก้าวหน้ากำหนดตำแหน่ง 11 สายงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม 329 ตำแหน่งจาก 60 จังหวัด หลังพบสำนักงาน ก.พ.เห็นชอบ ตั้งแต่ ก.ย.64 ตามขั้นตอนต้องเสนอ อ.ก.พ. สธ. แต่จนบัดนี้ไม่มีความคืบหน้าจากฝั่งกระทรวงฯ  ล่าสุดผู้บริหารสธ.รับเรื่องแล้ว 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2565 ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายอาคม รัฐวงษา ประธานชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข  ตัวแทน 11 สายงานผู้จัดทำค่างาน 11 สายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ายื่นหนังสือต่อนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามความก้าวหน้าและเรียกร้องให้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ)  โดยมี น.ส.เรวดี รัศมิทัต  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติด หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เข้ารับหนังสือแทน

โดยหนังสือดังกล่าวระบุถึงหนังสือคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1662/2562 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 สายงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละสายงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนและดำเนินการปรับปรุงค่างาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสายงาน เพื่อให้กองทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบางสายงาน บางตำแหน่งสำนักงาน ก.พ.ได้ให้ความเห็นชอบ และส่งเลขตำแหน่งกลับมาแล้ว ตั้งแต่เดือนก.ย.2564 เพื่อเสนอ ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข

แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งเลขตำแหน่งให้ต้นสังกัดทราบ แต่อย่างใด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนประเมินค่างานในแต่ละสายสายงาน รวม 11 สายงาน คือ 1.พยาบาลวิชาชีพ 224 ตำแหน่ง  2.เภสัชกร 53 ตำแหน่ง 3. แพทย์แผนไทย 7 ตำแหน่ง 4.นักจิตวิทยาคลินิก 4 ตำแหน่ง 5.นักกายภาพบำบัด 11 ตำแหน่ง 6.นักกิจกรรมบำบัด 6 ตำแหน่ง  7. นักโภชนาการ 5 ตำแหน่ง 8.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ตำแหน่ง 9.นักเทคนิคการแพทย์ 6 ตำแหน่ง 10.นักวิชาการสถิติ 5 ตำแหน่ง และ 11.นักวิชาการสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง รวม 329 ตำแหน่งจาก 60 จังหวัด ร่วมกับชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินการผ่านมาเนิ่นนานมากกว่า 3 ปี 

จึงได้ร่วมกันทำหนังสือสอบถาม และขอคำตอบเรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินการ และเรียกร้องให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการกำหนดตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละสายงานให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการธำรงการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งปฏิบัติงานโดยการวิจัยและพัฒนา ในการดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org