ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิราชการ (กรณีเข้า รพ.เอกชน)

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

รพ.เอกชน ประเมินตามเกณฑ์ สพฉ.

> เข้า รพ.เอกชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

> อัตราการจ่ายเป็นไปตามมติ ครม.เรียกว่า UCEP Plus

> ครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด

> ถ้ามีประกันภัยต้องใช้ประกันภัยก่อน

> ส่งเบิกผ่านระบบ สปสช. เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจ่ายเงินให้ รพ.เอกชน ภายใน 15 วัน

ผู้ป่วยอาการเล็กน้อย

> เข้า รพ.เอกชน ได้เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ สปสช.

> อัตราการจ่าย จ่ายเท่ากับ รพ.รัฐ

> รูปแบบบริการจะครอบคลุมทุกกรณี เช่น hospital hotel isolation,home Isolation

> การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ สธ.กำหนด เช่น อยู่ไม่เกิน 10 วัน

> ส่งเบิกผ่านระบบ สปสช. เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจ่ายเงินให้ รพ.เอกชน ภายใน 15 วัน